link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Kredytowanie działalności gospodarczej

Dodał admin, 2008-06-01

W 1910 J. Conrad zdefiniował po raz pierwszy słowo „kredyt”, które wywodzi się od łacińskiego słowa „credere”, co znaczy wierzyć lub ufać


Na zakres udzielanych przez system bankowy kredytów wpływają narzędzia polityki pieniężnej. Z tego powodu można interpretować kredyt jako transakcję pieniężną dotyczącą sfery realnej gospodarki: ?formalna strona transakcji kredytowej jako zjawiska pieniężnego i materialna strona jako dyspozycji siłą nabywczej istotna dla gospodarowania realnymi dobrami?.
Kredyt można też zdefiniować powiązując pieniądz i kredyt z uwzględnieniem ich odmiennego charakteru. Dla właściciela pieniądz w sensie mikroekonomicznym jest elementem majątkowym , a w sensie makroekonomicznym wielkością rezerwową obciążoną błędami w planowaniu i czynnikami nieprzewidzialnymi. Kredyt jest więc tu roszczeniem do wypożyczonej na określony czas pewnej sumy pieniężnej, przy rezygnacji z użytkowania tych pieniędzy przez właściciela w zamian za zapłatę w postaci odsetek. Rozmiary kredytu jako wielkości środków finansowych zależą ściśle od wydatków podmiotów gospodarczych i ich planów
Kredyt prowadzi do lepszego wykorzystania istniejących zasobów pieniądza. Już A. Forstmann stwierdził, że w wyniku udzielenia kredytu następuje przekazanie na kredytobiorcę prawa dyspozycji kapitałem, który może sfinansować nowe urządzenia produkcyjne lub transakcje towarowe, których rentowność przewyższa stopę oprocentowania kredytu. To ma wpływ na produkcję, zatrudnienie i popyt globalny. Kredyty udzielane w drodze podwyższania bazy monetarnej i w drodze kreacji kredytu w systemie bankowym są w rozwijającej się gospodarce siłą napędową i wyrazem wzrostu gospodarczego, gdyż finansują dodatkowe urządzenia wytwórcze i obrót towarowy. Kredyt działa, więc wtedy na gospodarkę w kierunku wzrostu produkcji globalnej, zatrudnienia, innowacyjności i wyższego stopnia wykorzystania potencjału wytwórczego oraz związanej z nim obniżki kosztów.
Pod ogólnym pojęciem działalności kredytowej kryje się wiele produktów banku komercyjnego. Należy tu wyróżnić 3 grupy produktów działalności kredytowej 21:
• kredyty w ścisłym rozumieniu,
• pożyczki pieniężne,
• awale kredytowe.
Kredyty w ścisłym rozumieniu służą finansowaniu celów, które podane są we wniosku kredytowym. Powinny być wykorzystane zgodnie z przedstawionymi wcześniej deklaracjami i harmonogramem. Jest to ważne dla banku, ponieważ opiera on zabezpieczenie kredytu na majątku finansowym z kredytu bankowego Bank finansuje kredytem dane przedsięwzięcie i interesuje się jego wykorzystaniem.
Pożyczki pieniężne polegają na tym , że bank pożycza pieniądze i dba o dobre zabezpieczenie pożyczki, ale nie dba, na co te pieniądze zostaną wydane. Zabezpieczenie pożyczki jest tu oderwane od przeznaczenia środków pieniężnych.
Awal kredytowy oznacza udzielenie poręczenia i gwarancji dla innego podmiotu. Bank nie angażuje tu środków pieniężnych , lecz swoją zdolność kredytową. Pieniądze są potrzebne, gdyż klient nie wywiązuje się ze swego zobowiązania.
Z punktu widzenia potrzeb banku komercyjnego za najważniejszy trzeba uznać podział kredytów według kryterium czasowego . Wyróżnia się następujące kredyty :
• krótkoterminowe ? udzielane do 1 roku,
• średnioterminowe ? na okres od 1 do 3 lat,
• długoterminowe ? z terminem spłaty powyżej 3 lat.
Kredyty mogą być udzielane dwiema metodami, w rachunkach22
• bieżącym ( otwartym),
• kredytowym ( pożyczkowym ).    Losowe artykuły 

Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie
Administrowanie obejmuje takie czynności jak: aktualne kontrole i przeglądy techniczne, bieżąca konserwacja i naprawy, sprzątanie, wywóz odpadów bytowych, itp.


Lampy i oświetlenie led oraz inne konkurencyjne branże
Analiza rynku oświetlenia jak rynku rozwijającego się w kierunku przewagi strony podażowej

    Artykuły


Charakterystyka polityki pieniężnej
W ostatnich latach w polityce banku centralnego, ukierunkowanej na walce z inflacją, przypisuje się coraz większą rolę w utrzymaniu stabilności finansowej.Zwolnienia grupowe
Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.