link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Kredyt bankowy

Dodał admin, 2008-06-01

Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach


Kredyty bankowe stanowią podstawowe źródło finansowania działalności przedsiębiorstw. Oferta banków jest w tym zakresie na tyle różnorodna, że może prowadzić do zagubienia się początkujących kredytobiorców w gąszczu nazw i specyficznych warunków, na jakich oferowane są kredyty2.W praktyce wyróżniane są następujące kryteria ich podziału:
• okres kredytowania,
• sposób udzielania kredytu,
• przeznaczenie kredytu,
• waluta kredytu (złotowe lub walutowe).
Polskie banki wyróżniają w swych regulaminach:
• kredyty krótkoterminowe, udzielane na okres do 1 roku,
• kredyty średnioterminowe, z terminem spłaty od 1roku do 3 lat,
• kredyty długoterminowe, z terminem spłaty powyżej 3 lat.
Jeśli chodzi o sposób udzielania kredytu pod względem operacyjnym , wyróżnia się:
• kredyt w rachunku bieżącym,
• kredyt w rachunku kredytowym.
W pierwszej metodzie zadłużenie występuje w postaci salda debetowego (ujemnego) na rachunku bieżącym kredytobiorcy. Powstaje ono w wyniku jego dyspozycji płatniczych, realizowanych w ciężar tego rachunku. Każdy wpływ na rachunek bieżący ( np. z tytułu sprzedaży) powoduje spłatę kredytu, jednocześnie dając możliwość ponownego zadłużenia się o spłacona kwotę ? do wysokości przyznanego przez bank limitu.
Uruchomienie kredytu w rachunku kredytowym następuje z kolei przez otwarcie dla kredytobiorcy wydzielonego rachunku kredytowego, w celu ewidencjonowania stopnia wykorzystania kredytu oraz jego spłaty. Kolejne transze kredytu wypłacane są kredytobiorcy na podstawie jego dyspozycji uruchomienia kredytu i odbywają się w drodze:
• przeksięgowania określonej sumy na rachunek bieżący,
• bezpośredniej realizacji dyspozycji płatniczych kredytobiorcy ? na rzecz jego kontrahentów3
Należy zaznaczyć, że praktyce stosowany jest także podział kredytów na odnawialne i nieodnawialne. W przypadku kredytów odnawialnych, każda spłata kredytu pozwala na ponowne zadłużenie się, do wysokości przyznanego limitu. Stąd kredyt w rachunku bieżącym nazywany będzie dokładniej ?kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym?. Ponieważ jednak nie istnieje możliwość udzielania kredytu nieodnawialnego w rachunku bieżącym, z reguły odrzuca się przymiotnik ?odnawialny? i przyjmuje się to w sposób umowny. Kredyt nieodnawialny różni się tym od odnawialnego, że spłata jego całości lub części nie daje możliwości ponownego zadłużenia się. Typowym kredytem nieodnawialnym jest, np., kredyt inwestycyjny.
Biorąc pod uwagę powyższą klasyfikację kredytów, z perspektywy kredytobiorcy, najkorzystniejszym będzie kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. Automatyczna spłata zadłużenia z bieżących wpływów, w praktyce oznacza dla firmy niższe odsetki, czyli mniejszy koszt kredytu. Z kolei kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, wymagający odrębnej dyspozycji przelewów środków na spłatę zadłużenia, z reguły wiąże się z większymi kosztami. Przedsiębiorca nie zawsze dysponuje czasem, aby złożyć określona dyspozycję, a środki wpływające na rachunek bieżący posiada on najczęściej przez krótki okres, np. do czasu realizacji zaplanowanej płatności. W rezultacie odsetki naliczane są od większego salda zadłużenia, co podraża koszty zadłużenia
W zależności od przeznaczenia (celu) kredytu można wyróżnić:
• kredyty obrotowe, najczęściej krótkoterminowe,
• kredyty inwestycyjne, udzielane najczęściej na dłuższy okres, w związku z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
    Losowe artykuły 

Hipokineza
Hipokinezja prowadzi do zaburzeń w zakresie układów : sercowo – naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, uznana za zjawisko cywilizacyjne, wpływa na zaburzenia ludzkiego organizmu


Wpływ alkoholizmu na zachowanie dziecka w szkole
WNIOSKI: badania potwierdziły, że dzieci osiągające dobre wyniki w nauce i zachowaniu wywodzą się przeważnie z rodzin o prawidłowej atmosferze wychowawczej i ogólnie korzystnej sytuacji.

    Artykuły


System bankowy
System finansowy jest to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej miedzy podmiotami niefinansowymi i składających się z instrumentów finansowych, a także zasad, na jakich one działają.Prawo wspólnotowe
Prawo to uzupełniają akty wydawane przez instytucje Wspólnot Europejskich, w formie wiążących rozporządzeń, dyrektyw decyzji, a także zaleceń i opinii, umów z państwami trzecimi

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.