link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Warunki uzyskania leasingu

Dodał admin, 2008-06-01

Unormowanie w kodeksie cywilnym umowy leasingu uzasadnia m.in. konieczność zapobieżenia widocznej w praktyce nierówności stron.


W kodeksie cywilnym zdefiniowano umowę leasingu i określono ją jako umowę zawartą pomiędzy trzema podmiotami ? finansującym, zbywcą i korzystającym z rzeczy. ?Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas określony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego? .
Podkreślić należy wymóg zawarcia umowy leasingowej na piśmie, gdyż w przeciwnym wypadku będzie nieważna z mocy prawa (rygor nieważności). Jest to niezbędne do realizacji zasady jawności wobec osób trzecich i zachowania bezpieczeństwa obrotu. Przedmiotem leasingu mogą być oddane do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. Przedmiot leasingu zdefiniowany jest również w art. 17 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest ona określona jako umowa nazwana w kodeksie cywilnym, a także każda inną umowa, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.
Składniki majątkowe finansującego zalicza się do środków trwałych finansującego, jeżeli:
• stanowią jego własność lub współwłasność,
• są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
• przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok,
• są wykorzystywane przez finansującego na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy leasingu.
Do środków trwałych korzystającego, od których dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, są zaliczane składniki majątku, które:
• nie stanowią własności lub współwłasności,
• są, w oparciu o umowę leasingu, wykorzystywane przez korzystającego na potrzeby związane z prowadzona przez niego działalnością, finansującym jest zaś właściciel przedmiotu umowy .
Na ogół przedmiotem leasingu są rzeczy, a w przeważającej części umów ? rzeczy ruchome, choć coraz częściej dochodzi do zawierania umów, których przedmiotem są nieruchomości. Ustawodawca nie ogranicza przedmiotu umowy do rzeczy nowych, a zatem takim przedmiotem mogą być rzeczy używane lub ulepszone. Przez cały czas trwania umowy leasingu przedmiot stanowi własność finansującego. Bez jego zgody korzystający nie może oddać przedmiotu umowy do używania osobie trzeciej.
    Losowe artykuły 

Wpływ alkoholizmu na zachowanie dziecka w szkole
WNIOSKI: badania potwierdziły, że dzieci osiągające dobre wyniki w nauce i zachowaniu wywodzą się przeważnie z rodzin o prawidłowej atmosferze wychowawczej i ogólnie korzystnej sytuacji.


Odpady
Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

    Artykuły


PING
TCP/IP jest zestawem protokołów bądź reguł, które zostały utworzone w celu umożliwienia współdzielenie poprzez sieć zasobów współpracujących komputerów.Materiały magnetyczne
Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczne

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.