link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Przegląd stanu BHP

Dodał admin, 2008-06-04 Autor / Opracowanie: alul24

Techniczny inspektor pracy kontroluje przestrzeganie przez zakład pracy przepisów normujących warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu ustawodawstwa pracy


Celem technicznego przeglądu stanu bhp jest wykrycie wszelkiego rodzaju uciążliwości i zagrożeń zdrowia lub życia pracowników, a następnie ustalenie możliwie najskuteczniejszych środków i sposobów likwidacji tych zagrożeń.
Organem nadzoru nad warunkami pracy jest techniczna inspekcja pracy. Zakres kompetencji i zasięg technicznej inspekcji pracy ulegał w ciągu ostatnich lat stałemu rozszerzaniu. Oprócz zagadnień wchodzących w zakres bhp (np. badaniu stanu budynków, prawidłowości rozmieszczenia maszyn, stanu osłon, itp.) – technicznej inspekcji przekazany został w maju 1960r. również nadzór nad przestrzeganiem ustawodawstwa pracy. Funkcję tę sprawują techniczni inspektorzy z ramienia zarządu okręgowego danego związku branżowego, odpowiedzialnego za przestrzeganie prawa pracy w zakładach objętych ich działalnością.
Do zadań TIP w zakresie bhp należy kontrola:
a) stanu budynków produkcyjnych i pomocniczych, wiązań dachowych i wywietrzników, prawidłowości rozplanowania i urządzenia wejść, wyjść, schodów, przejść itp.,
b) prawidłowości rozmieszczenia maszyn, obrabiarek i innych urządzeń, stanu narzędzi pracy, itp.,
c) wykonania i przydatności osłon zabezpieczających przy silnikach, pędniach, obrabiarkach i innych urządzeniach mechanicznych,
d) sprawności urządzeń transportu wewnątrzzakładowego oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przy transporcie ręcznym i mechanicznym, jak też przy pracach załadunkowych i rozładunkowych,
e) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przy montowaniu i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
f) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przy spawaniu oraz przy eksploatacji naczyń pod ciśnieniem,
g) stanu mechanizacji robót pracochłonnych, ciężkich lub niebezpiecznych dla zdrowia,
h) prawidłowego i bezpiecznego przechowywania i stosowania w produkcji materiałów trujących, łatwopalnych i wybuchowych,
i) przestronności pomieszczeń produkcyjnych w stosunku do znajdujących się tam urządzeń, jak również w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników,
j) stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach pracy, stanu wentylacji mechanicznej i naturalnej oraz prawidłowości eksploatacji urządzeń wentylacyjnych,
k) racjonalności naturalnego i sztucznego oświetlenia miejsc pracy, przejść, przejazdów i otoczenia zakładów pracy,
l) rozmieszczenia i stanu urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz czystości miejsc pracy, przejść, przejazdów i otoczenia zakładów pracy,
m) zaopatrzenia pracowników stosownie do wykonywanej pracy w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz racjonalności gospodarowania odzieżą ochronną i sprzętem ochrony osobistej,
n) przeprowadzenia przez administrację zakładu pracy instruktażu wstępnego robotników, szkolenia na stanowiskach roboczych oraz instruktażu określonego w zakresie bhp, jak również zaopatrywania pracowników w dotyczące stanowisk pracy przepisy i instrukcje bhp,
o) stanu wypadkowości i zachorowalności w związku z pracą,
p) przestrzegania przez administrację obowiązku szkolenia kierowniczego personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie bhp,
q) właściwości planowania nakładów na urządzenia ochronne i higienę pracy oraz celowość i terminowość realizacji nakładów finansowych na bhp,
r) wprowadzenia w życie zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy,
s) stanu propagandy ochrony pracy w zakładzie.    Losowe artykuły 

Przegląd dekoracji i akcesoriów karnawałowych
Czasy się zmieniły, technologie wytwarzania trochę mniej, ale jedno pozostaje niezmienne – nasza chęć do zabawy.


Kredyt bankowy
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach

    Artykuły


Prawo - zagadnienia
Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawaZasady urządzenia pomieszczeń i rządzeń higienicznych i sanitarnych
Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny znajdować się w budynku, w którym odbywa się praca, albo w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.