link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Przegląd stanu BHP

Dodał admin, 2008-06-04 Autor / Opracowanie: alul24

Techniczny inspektor pracy kontroluje przestrzeganie przez zakład pracy przepisów normujących warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu ustawodawstwa pracy


Celem technicznego przeglądu stanu bhp jest wykrycie wszelkiego rodzaju uciążliwości i zagrożeń zdrowia lub życia pracowników, a następnie ustalenie możliwie najskuteczniejszych środków i sposobów likwidacji tych zagrożeń.
Organem nadzoru nad warunkami pracy jest techniczna inspekcja pracy. Zakres kompetencji i zasięg technicznej inspekcji pracy ulegał w ciągu ostatnich lat stałemu rozszerzaniu. Oprócz zagadnień wchodzących w zakres bhp (np. badaniu stanu budynków, prawidłowości rozmieszczenia maszyn, stanu osłon, itp.) – technicznej inspekcji przekazany został w maju 1960r. również nadzór nad przestrzeganiem ustawodawstwa pracy. Funkcję tę sprawują techniczni inspektorzy z ramienia zarządu okręgowego danego związku branżowego, odpowiedzialnego za przestrzeganie prawa pracy w zakładach objętych ich działalnością.
Do zadań TIP w zakresie bhp należy kontrola:
a) stanu budynków produkcyjnych i pomocniczych, wiązań dachowych i wywietrzników, prawidłowości rozplanowania i urządzenia wejść, wyjść, schodów, przejść itp.,
b) prawidłowości rozmieszczenia maszyn, obrabiarek i innych urządzeń, stanu narzędzi pracy, itp.,
c) wykonania i przydatności osłon zabezpieczających przy silnikach, pędniach, obrabiarkach i innych urządzeniach mechanicznych,
d) sprawności urządzeń transportu wewnątrzzakładowego oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przy transporcie ręcznym i mechanicznym, jak też przy pracach załadunkowych i rozładunkowych,
e) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przy montowaniu i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
f) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa przy spawaniu oraz przy eksploatacji naczyń pod ciśnieniem,
g) stanu mechanizacji robót pracochłonnych, ciężkich lub niebezpiecznych dla zdrowia,
h) prawidłowego i bezpiecznego przechowywania i stosowania w produkcji materiałów trujących, łatwopalnych i wybuchowych,
i) przestronności pomieszczeń produkcyjnych w stosunku do znajdujących się tam urządzeń, jak również w stosunku do liczby zatrudnionych pracowników,
j) stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach pracy, stanu wentylacji mechanicznej i naturalnej oraz prawidłowości eksploatacji urządzeń wentylacyjnych,
k) racjonalności naturalnego i sztucznego oświetlenia miejsc pracy, przejść, przejazdów i otoczenia zakładów pracy,
l) rozmieszczenia i stanu urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz czystości miejsc pracy, przejść, przejazdów i otoczenia zakładów pracy,
m) zaopatrzenia pracowników stosownie do wykonywanej pracy w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz racjonalności gospodarowania odzieżą ochronną i sprzętem ochrony osobistej,
n) przeprowadzenia przez administrację zakładu pracy instruktażu wstępnego robotników, szkolenia na stanowiskach roboczych oraz instruktażu określonego w zakresie bhp, jak również zaopatrywania pracowników w dotyczące stanowisk pracy przepisy i instrukcje bhp,
o) stanu wypadkowości i zachorowalności w związku z pracą,
p) przestrzegania przez administrację obowiązku szkolenia kierowniczego personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie bhp,
q) właściwości planowania nakładów na urządzenia ochronne i higienę pracy oraz celowość i terminowość realizacji nakładów finansowych na bhp,
r) wprowadzenia w życie zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy,
s) stanu propagandy ochrony pracy w zakładzie.    Losowe artykuły 

Fundusze inwestycyjne
Fundusze Inwestycyjne to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych.


Postępowanie administracyjne
Do trybu postępowania ogólnego należą mianowicie wszelkie sprawy, które nie zostały – na mocy wyraźnych przepisów – przekazane do któregoś z postępowań szczególnych.

    Artykuły


Kredytowanie działalności gospodarczej
W 1910 J. Conrad zdefiniował po raz pierwszy słowo „kredyt”, które wywodzi się od łacińskiego słowa „credere”, co znaczy wierzyć lub ufaćSieć komputerowa
Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które trzeba podjąć podczas projektowania sieci.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.