link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Lokalizacja przemysłu

Dodał admin, 2008-06-10 Autor / Opracowanie: Witold Piątkowski

Kraje o dużej powierzchni i dużych zasobach cechuje wszechstronnie rozwinięty przemysł (zarówno produkcja eksportowa, jak i na rozbudowany rynek wewnętrzny).


1  2    >

Czynniki lokalizacji przemysłu.
Baza surowcowa - bazę surowcową stanowią surowce naturalne i uzyskane i ich przetworzenia półprodukty. Największą rolę odgrywa baza surowcowa w przypadku przemysłu wydobywczego, ośrodki górnicze - z oczywistych powodów, są lokalizowane jedynie w miejscu występowania użytecznych kopalin. W przypadku przemysłu przetwórczego zależność tanie zawsze jest tak jednoznaczna. Wyróżnia się osobną grupę zakładów przemysłu surowcowo chłonnego, które dla obniżenia ostatecznych kosztów produkcji (koszt transportu) lokalizuje się w sąsiedztwie ośrodków wydobywczych. Przykładem może być hutnictwo miedzi, gdzie niewielka zawartość czystego kruszcu w wydobywanej rudzie warunkuje lokalizację hut w sąsiedztwie ośrodków eksploatacji. Oczywiście istnieją również zakłady przemysłu surowcowo chłonnego lokalizowane z dala od miejsc eksploatacji surowca, z taką sytuacją mamy do czynienia, jeśli przetwarzany surowiec pochodzi z importu lub gdy przeważa rola innych czynników lokalizacyjnych (np. zaplecze naukowo-techniczne). Sąsiedztwo bazy surowcowej ma znaczenie nie tylko ze względu na koszty transportu surowca, ale również ze względu na obniżenie się jego jakości w przypadku przewozów na dużych odległościach, dotyczy to głównie przemysłu spożywczego, dla którego surowcem są artykuły rolne. Przykładem jest trzcina cukrowa, która musi być przetwarzana w sąsiedztwie pól uprawnych, ze względu na zmniejszanie się zawartości cukru wraz z upływem czasu od zbioru.
Dostęp do wody - większość gałęzi przemysłu zużywa ogromne ilości wody. lokalizacja z dala od rzek czy jezior podnosi koszty produkcji ze względu na konieczność doprowadzenia wody z odległych terenów. Osobnym zagadnieniem jest kwestia odprowadzenia i utylizacji ścieków przemysłowych. Spośród czynników lokalizacyjnych o charakterze antropogenicznym największe znaczenie mają: baza energetyczna, zasoby siły roboczej, rynki
zbytu, zaplecze naukowo-techniczne, transport, oraz tzw. korzyści aglomeracji.
Baza energetyczna - czynnik ten wykazuje silne powiązanie z czynnikiem bazy surowcowo-energetycznej. Koszt energii elektrycznej to istotny czynnik wpływający na ogólne koszty produkcji przemysłowej (np. w przypadku hutnictwa aluminium jest najważniejszym składnikiem kosztów własnych przedsiębiorstwa). Dlatego też zakłady o energochłonnym profilu produkcji na ogół lokalizuje się w sąsiedztwie elektrowni o dużej mocy - dla obniżenia kosztów budowy sieci elektrycznej służącej do napędzania maszyn, urządzeń klimatyzacyjnych itd., są również wielkimi konsumentami surowców energetycznych - węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. Na przykład ogromne ilości koksu są zużywane przez hutnictwo żelaza, a ropy naftowej przez przemysł petrochemiczny. Surowce energetyczne mogą przy tym stanowić zarówno źródło energii, jak i półprodukt przetwarzany w trakcie dalszej obróbki.
Lokalizacja zakładów energochłonnych, bazujących na węglu kamiennym i brunatnym, jest ściśle powiązana z rejonami eksploatacji tych surowców. Węgiel, jako surowiec stosunkowo nisko kaloryczny, bardziej opłaca się przetwarzać w sąsiedztwie miejsc wydobycia ze względu na koszty transportu wyższe niż w transporcie przesyłowym ropy naftowej i gazu ziemnego. Częstym zjawiskiem jest budowanie przy zakładach przemysłowych własnych elektrowni, jeśli lokalizowane są na obszarach słabo zagospodarowanych i brak jest możliwości korzystania z już istniejących źródeł energii.
Zasoby siły roboczej - mimo postępującej mechanizacji przemysłu praca ludzka nadal jest czynnikiem, który odgrywa istotną rolę. Szczególnie korzystna dla przedsiębiorstwa jest lokalizacja w rejonach, gdzie występują znaczne nadwyżki siły roboczej, ponieważ konieczność sprowadzenia robotników z odległych terenów oznacza dodatkowe koszty (budowa domów dla pracowników, organizacje zaplecza usługowego itp. ). O ile więc w przeszłości występowało zjawisko przemieszczania się ludności z obszarów wiejskich do ośrodków przemysłowych (obserwowane również współcześnie w krajach słabo rozwiniętych), to w dniu dzisiejszym często przemysł poszukuje potencjalnych rezerw.      Losowe artykuły 

TCP/IP
Model TCP/IP jest historycznym i technicznym standardem sieci Internet. Model odniesienia TCP/IP został utworzony w Departamencie Obrony USA jako projekt sieci, która przetrwałaby w każdych warunkach


Leasing
W praktyce gospodarczej leasing zaistniał w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze transakcje leasingowe pojawiły się w 1990r roku

    Artykuły


Klasyfikacja tworzyw sztucznych
Próby takiej klasyfikacji podejmowano od dawna, przyjmując różne kryteria podziału. Przy każdej klasyfikacji, jaką próbowano przeprowadzić, wysuwano różne zastrzeżenia.Metoda Peto
Twórcą metody był węgierski lekarz, filozof i pedagog. W 1947r. utworzył w Budapeszcie Instytut Osób Niepełnosprawnych Ruchowo.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.