link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Bankowość

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Na system finansowy składają się system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń, system finansowy podmiotów gospodarczych, system finansowy ludności, czyli gospodarstw domowych.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >

Uczestników rynku finansowego można podzielić na 3 grupy:
•    banki
•    niebankowe instytucje finansowe
•    inwestorzy indywidualni i podmioty gospodarcze.
NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
•    ich znaczenie z uwagi na skalę posiadanych środków, operacji, znajomość rynków i profesjonalizm zarządzania
•    lokują one środki na różnych międzynarodowych rynkach finansowych, poszukując wyższej dywersyfikacji posiadanego portfela aktywów
•    inwestują na rynkach wschodzących oraz na rynkach krajów postsocjalistycznych, które stanowią ważny kierunek inwestowania.
Zaliczamy do nich:
•    instytucje ubezpieczeniowe
•    fundusze emerytalne
•    fundusze inwestycyjne otwarte, zamknięte, typu venture capital (z udziałem kapitału zagranicznego)
•    izby maklerskie
•    banki hipoteczne
•    konglomeraty finansowe.
INSTYTUCJE NIEPRZYJMUJĄCE DEPOZYTÓW (NIEBANKOWE) dzielimy na:
    FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO – to spółki inwestycyjne lokujące swoje fundusze w instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe, papiery komercyjne)
    UMOWNE INSTYTUCJE FINANSOWE do których zaliczamy:
•    instytucje ubezpieczeniowe – stają się uczestnikami rynku poprzez zbieranie środków od ubezpieczonych (na podstawie umowy ubezpieczenia majątkowego i na życie) lokując je w różne instrumenty finansowe jak: futures forwards, options, swaps; stanowią one duży segment rynku
•    fundusze emerytalne – zbierają środki od pracowników i pracodawców w celu dodatkowego zabezpieczenia osób indywidualnych na starość na podstawie zawartej umowy; reprezentują na rynku znaczny popyt na różne instrumenty finansowe     Losowe artykuły 

Odpowiedzialność materialna pracownika
Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się odpowiada za szkody w tym mieniu w pełnej wysokości.


Higiena układu oddechowgo
Ważnym elementem higieny dróg oddechowych jest indywidualna ochrona układu oddechowego. Ze względu na ochronę układu oddechowego czynnikiem stwarzającym zagrożenie są tzw. aerozole biologiczne

    Artykuły


System bankowy
System finansowy jest to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej miedzy podmiotami niefinansowymi i składających się z instrumentów finansowych, a także zasad, na jakich one działają.Przeglądarka WWW
Przeglądarka WWW jest oprogramowaniem, które interpretuje język HTML (Hypertext Markup Language) — jeden z języków używanych do zapisywania zawartości strony WWW.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.