link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Bankowość

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

Na system finansowy składają się system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń, system finansowy podmiotów gospodarczych, system finansowy ludności, czyli gospodarstw domowych.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >

Uczestników rynku finansowego można podzielić na 3 grupy:
•    banki
•    niebankowe instytucje finansowe
•    inwestorzy indywidualni i podmioty gospodarcze.
NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
•    ich znaczenie z uwagi na skalę posiadanych środków, operacji, znajomość rynków i profesjonalizm zarządzania
•    lokują one środki na różnych międzynarodowych rynkach finansowych, poszukując wyższej dywersyfikacji posiadanego portfela aktywów
•    inwestują na rynkach wschodzących oraz na rynkach krajów postsocjalistycznych, które stanowią ważny kierunek inwestowania.
Zaliczamy do nich:
•    instytucje ubezpieczeniowe
•    fundusze emerytalne
•    fundusze inwestycyjne otwarte, zamknięte, typu venture capital (z udziałem kapitału zagranicznego)
•    izby maklerskie
•    banki hipoteczne
•    konglomeraty finansowe.
INSTYTUCJE NIEPRZYJMUJĄCE DEPOZYTÓW (NIEBANKOWE) dzielimy na:
    FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO – to spółki inwestycyjne lokujące swoje fundusze w instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe, papiery komercyjne)
    UMOWNE INSTYTUCJE FINANSOWE do których zaliczamy:
•    instytucje ubezpieczeniowe – stają się uczestnikami rynku poprzez zbieranie środków od ubezpieczonych (na podstawie umowy ubezpieczenia majątkowego i na życie) lokując je w różne instrumenty finansowe jak: futures forwards, options, swaps; stanowią one duży segment rynku
•    fundusze emerytalne – zbierają środki od pracowników i pracodawców w celu dodatkowego zabezpieczenia osób indywidualnych na starość na podstawie zawartej umowy; reprezentują na rynku znaczny popyt na różne instrumenty finansowe     Losowe artykuły 

Wędkarstwo czyli rekreacyja na świeżym powietrzu
Wędkarstwo jest bardzo popularną w Polsce formą aktywności . Łączy ono w sobie cechy sportu, zajęcia rekreacyjnego oraz hobby.


Prawo wspólnotowe
Prawo to uzupełniają akty wydawane przez instytucje Wspólnot Europejskich, w formie wiążących rozporządzeń, dyrektyw decyzji, a także zaleceń i opinii, umów z państwami trzecimi

    Artykuły


Stal
Stal – stop żelaza z węglem plastycznie obrobiony i plastycznie obrabialny o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,06% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazieDokumenty księgowe
Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.