link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podatek dochodowy w banku

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

DOCHODEM jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą


<  1  2  3  4  5  6    >


W każdym z tych przypadków warunkami dodatkowymi zaliczenia w koszty są:
•    uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności,
•    udzielenie kredytów i gwarancji (poręczeń) będących podstawą wierzytelności, zgodnie z prawem.
Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności, jeżeli:
    dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo
    zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
    wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
    Wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego,
    wierzytelność została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
    miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i nie został ujawniony jego majątek mimo podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do ustalenia tego miejsca i majątku.
Katalog przypadków nieściągalności nie jest zamknięty. Udowodnienie prawdopodobieństwa nieściągalności spoczywa na podatniku (banku).
W przypadku wątpliwych kredytów (pożyczek) dla utworzenia rezerwy uznanej za koszt uzyskania przychodu wystarczająca jest ich kwalifikacja do tej grupy ryzyka na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie rezerw celowych. Rezerwy na wierzytelności uznawane za koszt uzyskania przychodów nie mogą przekraczać kwoty tych wierzytelności pomniejszonej o wartość zabezpieczeń objętych rezerwą. Oznacza to konieczność pomniejszania podstawy tworzenia rezerwy o wartości zabezpieczeń.
Ustawa o podatku dochodowym pozwala – bez względu na osobę dłużnika – uznać rezerwę za koszt podatkowy, jeżeli opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekracza 6 miesięcy (przy niespełnieniu dodatkowego warunku).
Rozwiązanie, wykorzystanie lub zmniejszenie rezerw celowych w związku ze zwrotem wierzytelności dokonuje się w prawie podatkowym przez zwiększenie przychodów. Nie jest możliwe uznanie rezerw podatkowych jako koszt uzyskania przychodów, natomiast bilansowo nie.     Losowe artykuły 

BHP przy cięciu
Piłka ręczna służy do cięcia grubszych blach lub płyt, prętów i rur. Praca piłką nie jest związana z większym ryzykiem, niemniej jednak i tu należy zachować odpowiednią uwagę.


Zabezpieczenia kredytu bankowego
Podstawowym warunkiem otrzymania przez kredytobiorcę kredytu bankowego jest przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń

    Artykuły


Wyszukiwarka Yahoo
Yahoo charakteryzuje szybki rozwój i rozrost organizacji. Niech świadczy o tym fakt, że jeszcze w 1994 roku Yahoo zanotowało milion odwiedzin swojej witryny.Niebezpieczne metale i ich związki
Podczas pierwszego kontaktu układ odpornościowy reaguje wytwarzaniem odpowiednich przeciwciał.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.