link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podatek dochodowy w banku

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

DOCHODEM jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą


<  1  2  3  4  5  6    >


Również takie zdarzenia, jak zmiana klasyfikacji należności powoduje zmiany poziomu rezerw podatkowych. W przypadku konieczności przekwalifikowania należności z „wątpliwych” do „straconych”, dla uznania rezerw za koszt podatkowy muszą być spełnione kryteria podatkowe. Dla utworzenia rezerwy podatkowej na kredyty „wątpliwe” żadnych dodatkowych kryteriów, oprócz wymienionych w rozporządzeniu, nie ma. W takim przypadku może się okazać, że rezerwa podatkowa – w wyniku tego przekwalifikowania nie wystąpi.
WIERZYTELNOŚCI DLA USTALENIA REZERWY CELOWEJ SĄ POMNIEJSZANE O WARTOŚĆ:
•    gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
•    gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem OECD,
•    gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD,
•    gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń,
•    przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczonej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD,
•    umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, zawartej lub udzielonej na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
•    gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych wydanych na podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,
•    gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
•    wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizja,
•    zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku:
•    posiadającym ekspozycję kredytową lub
•    mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD,
•    przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłat zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności:
•    papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP,
•    papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów będących członkami OECD,
•    przeniesienie przez bank dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez strony w umowie,
•    przeniesienie przez bank dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, papierów wartościowych będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkami OECD,
•    hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego,
•    zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków powietrznych,
•    zastawu rejestrowego na:
•    prawach z pap. wart., wg ich wartości godziwej,
•    prawach z pap. wart.,
•    zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,
•    przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego,
•    oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej.     Losowe artykuły 

Hipokineza
Hipokinezja prowadzi do zaburzeń w zakresie układów : sercowo – naczyniowego, trawiennego, autonomicznego, uznana za zjawisko cywilizacyjne, wpływa na zaburzenia ludzkiego organizmu


Warszawa
Warszawa jest miastem niezwykłym, położonym w środku Europy, na przecięciu szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód i z północy na południe kontynentu.

    Artykuły


Sposoby zwalczania bezrobocia
Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. Aby osiągnąć pożądany efekt (sukces) należy się odpowiednio do tego przygotować.Makroekonomia
Mikroekonomia zajmuje się badaniem problemu gospodarowania na poziomie rynków poszczególnych produktów i podmiotów gospodarczych.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.