link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podatek dochodowy w banku

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

DOCHODEM jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą


<  1  2  3  4  5  6    >


Również takie zdarzenia, jak zmiana klasyfikacji należności powoduje zmiany poziomu rezerw podatkowych. W przypadku konieczności przekwalifikowania należności z „wątpliwych” do „straconych”, dla uznania rezerw za koszt podatkowy muszą być spełnione kryteria podatkowe. Dla utworzenia rezerwy podatkowej na kredyty „wątpliwe” żadnych dodatkowych kryteriów, oprócz wymienionych w rozporządzeniu, nie ma. W takim przypadku może się okazać, że rezerwa podatkowa – w wyniku tego przekwalifikowania nie wystąpi.
WIERZYTELNOŚCI DLA USTALENIA REZERWY CELOWEJ SĄ POMNIEJSZANE O WARTOŚĆ:
•    gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
•    gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem OECD,
•    gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD,
•    gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej z wyłączeniem banków i zakładów ubezpieczeń,
•    przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczonej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD,
•    umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, zawartej lub udzielonej na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych,
•    gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych wydanych na podstawie przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,
•    gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej,
•    wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku, który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizja,
•    zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku:
•    posiadającym ekspozycję kredytową lub
•    mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD,
•    przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłat zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności:
•    papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP,
•    papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów będących członkami OECD,
•    przeniesienie przez bank dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez strony w umowie,
•    przeniesienie przez bank dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, papierów wartościowych będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkami OECD,
•    hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego,
•    zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru państwowego statków powietrznych,
•    zastawu rejestrowego na:
•    prawach z pap. wart., wg ich wartości godziwej,
•    prawach z pap. wart.,
•    zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,
•    przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank posiadający należność lub udzielonego zobowiązania pozabilansowego,
•    oświadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej.     Losowe artykuły 

Higiena układu oddechowgo
Ważnym elementem higieny dróg oddechowych jest indywidualna ochrona układu oddechowego. Ze względu na ochronę układu oddechowego czynnikiem stwarzającym zagrożenie są tzw. aerozole biologiczne


Bankowość
Na system finansowy składają się system budżetowy, system bankowy, system ubezpieczeń, system finansowy podmiotów gospodarczych, system finansowy ludności, czyli gospodarstw domowych.

    Artykuły


Materiały magnetyczne
Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczneNadzór bankowy
Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.