link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podatek dochodowy w banku

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

DOCHODEM jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą


<  1  2  3  4  5  6    >


Korekty kosztów podatkowych pojawiają się również w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w razie przekwalifikowania kredytów z wątpliwych do „poniżej standardu”. Wówczas jest konieczna korekta kosztów podatkowych, tj. należy je zmniejszyć o rezerwę podatkową, która dotyczyła kategorii „wątpliwych”, gdyż kategoria „poniżej standardu” nie jest objęta rezerwą podatkową. Przeniesienie należności z kategorii „stracone” do „wątpliwe” może spowodować, że rezerwa utworzona zgodnie z rozporządzeniem nie będzie kosztem podatkowym.
Na uwagę zasługuje sytuacja, kiedy bank spisuje należność w ciężar rezerwy uznanej za koszt podatkowy. Inne są, bowiem kryteria uznania rezerwy za koszt podatkowy, a inne spisanej wierzytelności.
Wierzytelność z tytułu kredytów i pożyczek dopisywana jako koszt uzyskania przychodów musi być wymagalna, nieściągalna i pomniejszona o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te kredyty (pożyczki) zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również strat z tytułu udzielonych przez bank gwarancji i poręczeń spłaty kredytów. Nieściągalność wierzytelności musi być przy tym udokumentowana:
1)    postanowieniem o nieściągalności,
2)    postanowieniem sądu o:
a)    oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
b)    umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku, lub
c)    ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
3)    protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności były równe albo wyższe od tej kwoty.
Nie są kosztem uzyskania przychodów wierzytelności przedawnione oraz umorzone, jeżeli umorzenie nie jest związane z postępowaniem układowym.
WNIOSKI:
1.    kwalifikacja bilansowa i podatkowa rezerw jest różna w przypadku kredytów straconych (nieściągalnych).
2.    jeśli chodzi o kredyty i pożyczki wątpliwe, to podstawą do utworzenia rezerwy podatkowej jest tylko ich kwalifikacja do tej grupy zgodnie z rozporządzeniem.
3.    udzielenie kredytu, jak i zmiany w jego poziomie, w tym spłaty i sprzedaż, są obojętne podatkowo. Zdarzenia te powodują jednak zmiany w poziomie rezerw.
4.    skutki podatkowe zmian w poziomie rezerw należy rozpatrywać oddzielnie w każdej kategorii ryzyka.
5.    dla rozpatrywania skutków zmian w poziomie rezerwy jest istotne, czy w momencie jej utworzenia była kosztem pozyskania przychodów (rezerwą podatkową).
6.    inne są kryteria uznawania za koszt uzyskania przychodów tworzonych rezerw celowych, a inne spisywanych należności.
7.    katalog zabezpieczeń prawnych o jakie należy zmniejszyć kwotę rezerw w prawie podatkowym i bilansowym różnią się.     Losowe artykuły 

Jak kupić mieszkanie i nie zostać oszukanym?
Prtzed zakupem mieszkania powinniśmy sprawdzać wszystko i wszystkich, korzystać z usług prawników, sprawdzać miejscowe plany zagospodarowania terenu…


Charakterystyka polityki pieniężnej
W ostatnich latach w polityce banku centralnego, ukierunkowanej na walce z inflacją, przypisuje się coraz większą rolę w utrzymaniu stabilności finansowej.

    Artykuły


Przeglądarka WWW
Przeglądarka WWW jest oprogramowaniem, które interpretuje język HTML (Hypertext Markup Language) — jeden z języków używanych do zapisywania zawartości strony WWW.Przegląd stanu BHP
Techniczny inspektor pracy kontroluje przestrzeganie przez zakład pracy przepisów normujących warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu ustawodawstwa pracy

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.