link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podatek dochodowy w banku

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

DOCHODEM jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą


<  1  2  3  4  5  6    >


Korekty kosztów podatkowych pojawiają się również w dwóch sytuacjach. Po pierwsze w razie przekwalifikowania kredytów z wątpliwych do „poniżej standardu”. Wówczas jest konieczna korekta kosztów podatkowych, tj. należy je zmniejszyć o rezerwę podatkową, która dotyczyła kategorii „wątpliwych”, gdyż kategoria „poniżej standardu” nie jest objęta rezerwą podatkową. Przeniesienie należności z kategorii „stracone” do „wątpliwe” może spowodować, że rezerwa utworzona zgodnie z rozporządzeniem nie będzie kosztem podatkowym.
Na uwagę zasługuje sytuacja, kiedy bank spisuje należność w ciężar rezerwy uznanej za koszt podatkowy. Inne są, bowiem kryteria uznania rezerwy za koszt podatkowy, a inne spisanej wierzytelności.
Wierzytelność z tytułu kredytów i pożyczek dopisywana jako koszt uzyskania przychodów musi być wymagalna, nieściągalna i pomniejszona o kwotę niespłaconych odsetek i równowartość rezerw na te kredyty (pożyczki) zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również strat z tytułu udzielonych przez bank gwarancji i poręczeń spłaty kredytów. Nieściągalność wierzytelności musi być przy tym udokumentowana:
1)    postanowieniem o nieściągalności,
2)    postanowieniem sądu o:
a)    oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
b)    umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidacje majątku, lub
c)    ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, albo
3)    protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności były równe albo wyższe od tej kwoty.
Nie są kosztem uzyskania przychodów wierzytelności przedawnione oraz umorzone, jeżeli umorzenie nie jest związane z postępowaniem układowym.
WNIOSKI:
1.    kwalifikacja bilansowa i podatkowa rezerw jest różna w przypadku kredytów straconych (nieściągalnych).
2.    jeśli chodzi o kredyty i pożyczki wątpliwe, to podstawą do utworzenia rezerwy podatkowej jest tylko ich kwalifikacja do tej grupy zgodnie z rozporządzeniem.
3.    udzielenie kredytu, jak i zmiany w jego poziomie, w tym spłaty i sprzedaż, są obojętne podatkowo. Zdarzenia te powodują jednak zmiany w poziomie rezerw.
4.    skutki podatkowe zmian w poziomie rezerw należy rozpatrywać oddzielnie w każdej kategorii ryzyka.
5.    dla rozpatrywania skutków zmian w poziomie rezerwy jest istotne, czy w momencie jej utworzenia była kosztem pozyskania przychodów (rezerwą podatkową).
6.    inne są kryteria uznawania za koszt uzyskania przychodów tworzonych rezerw celowych, a inne spisywanych należności.
7.    katalog zabezpieczeń prawnych o jakie należy zmniejszyć kwotę rezerw w prawie podatkowym i bilansowym różnią się.     Losowe artykuły 

Współpraca turystyczna
Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych czy też zrzeszeń hoteli z organizatorami turystyki, a więc biurami podróży.


Warunki uzyskania leasingu
Unormowanie w kodeksie cywilnym umowy leasingu uzasadnia m.in. konieczność zapobieżenia widocznej w praktyce nierówności stron.

    Artykuły


Masaż leczniczy
Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkankiKredytowanie działalności gospodarczej
W 1910 J. Conrad zdefiniował po raz pierwszy słowo „kredyt”, które wywodzi się od łacińskiego słowa „credere”, co znaczy wierzyć lub ufać

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.