link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podatek dochodowy w banku

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

DOCHODEM jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą


<  1  2  3  4  5  6    >


KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY.
Zgodnie z ustawą do kosztów pozyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione na reklamę niepubliczną i reprezentację do wysokości 0,25% przychodu w roku podatkowym. Wydatki poniesione na reklamę publiczną, czyli w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób nie są ograniczone żadnym limitem.
Reklama ma charakter publiczny, gdy jest powszechna, ogólna, a nie prywatna, czyli wykonywana jest w miejscu dostępnym dla wszystkich, oficjalnie, jawnie. Skierowana jest do anonimowego odbiorcy lub nieoznaczonego z góry adresata. Reklama ta jest adresowana do ogółu, a nie do określonego kręgu.
Reklama niepubliczna charakteryzuje się przede wszystkim tym, że kieruję się ją do kogoś konkretnego, indywidualnie określonego adresata.
Reklamę publiczną można prowadzić:
    w środkach masowego przekazu, a więc w telewizji, radio, w prasie zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Wydatki przeznaczone na opłacenie tych reklam są w pełnej wysokości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
    publicznie w inny sposób niż w środkach masowego przekazu, np. ekspozycja w oknie wystawowym sklepu, afisze, plakaty. Wszystkie wydatki na tego typu reklamę SA w pełnej wysokości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów,
    przez uczestnictwo, w charakterze sponsora, w publicznych imprezach reklamowych.
DAROWIZNY.
Od ustalonego dochodu odlicza się kwoty darowizn przekazanych na cele o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Darowizna jest umownym Świadczeniem na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy.
INNE ELEMENTY PODSTAWY OPODATKOWANIA.
Dyskonto przy udzielaniu kredytu dyskontowego (wekslowego) podlega opodatkowaniu w momencie realizacji, tj. postawienia do dyspozycji kredytu pomniejszonego o przychód z tytułu dyskonta.
W przypadku dyskonta od dłużnych papierów wartościowych (obligacji, skryptów dłużnych, bonów pieniężnych i skarbowych) przychodem do opodatkowania jest kwota dyskonta faktycznie otrzymana w momencie wykupu tych pap. wart. przez emitenta.
Prowizje zapłacone powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w momencie zapłacenia czy pobrania niezależnie od rozliczania ich w czasie. Prowizja otrzymana czy przychód otrzymany z góry powinien być opodatkowany w momencie kasowym, a nie w momencie zaliczenia do wyniku.     Losowe artykuły 

Osłony maszyn
Urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem mechanizmów mają najczęściej prostą konstrukcję, uzależnioną od rodzaju maszyny oraz budowy i przeznaczenia mechanizmów włączających.


Nowotwór złośliwy skóry
Zmianą chorobową, z której może rozwinąć się nowotwór jest stan przedrakowy. Wymaga on odpowiedniego leczenia i stałej kontroli lekarskiej, ale w żadnym wypadku nie wolno go lekceważyć.

    Artykuły


Stale stopowe
Stale stopowe, zwykle bardzo drogie, używane są w zastosowaniach specjalnych, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie.Inwentaryzacja
Inwentaryzacja obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu majątku jednostek gospodarczych.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.