link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Podatek dochodowy w banku

Dodał admin, 2008-06-15 Autor / Opracowanie: Studentka_1984

DOCHODEM jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą


<  1  2  3  4  5  6  


PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY.
Ustawa o rachunkowości nakazuje tworzenie rezerw na odroczony (odłożony) podatek dochodowy z uwagi na rozbieżność między wynikiem finansowym ustalonym metodą memoriałową zgodnie z zasadami rachunkowości a podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym.
Rozbieżności te wywołują:
    różnice trwałe wywołane nieuwzględnieniem w podstawie opodatkowania tzw. Wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów; różnice trwałe są to takie przychody lub koszty, które nigdy nie staną się przychodami lub kosztami uzyskania przychodu, np. odsetki karne zapłacone od zobowiązań podatkowych,
    różnice przejściowe wynikające z uwzględnienia w podstawie opodatkowania między innymi odsetek zapłaconych po stronie przychodów, jak i kosztów.
Różnice przejściowe wpływają na wynik w okresie, którego dotyczą, zgodnie z zasadą memoriałową, niezależnie od tego, czy zostały zapłacone czy nie. W podstawie opodatkowania zostają natomiast ujęte w momencie ich otrzymania bądź zapłacenia bez względu na to, jakiego okresu memoriałowego (księgowego) dotyczą.
Różnice przejściowe w bankach mogą dotyczyć między innymi następujących pozycji:
Po stronie przychodów:
    odsetki naliczone do otrzymania
    nie zrealizowane różnice kursowe (dodatnie),
    dyskonto weksli.
Przychody te są opodatkowane w momencie ich faktycznego otrzymania.
Po stronie kosztów:
    odsetki do zapłacenia (narosłe),
    rezerwy na deprecjację pap. wart., wynikające z ich wyceny,
    rezerwy celowe na należności zagrożone,
    nie zrealizowane różnice kursowe (ujemne).
Odsetki naliczone od kredytów czy depozytów w danym roku będą elementem podstawy opodatkowania w momencie zapłacenia. W związku z tym podatek dochodowy obciążający wynik składa się z:
- podatku bieżącego stanowiącego zobowiązanie podatkowe (podatek ten wynika z deklaracji podatkowej),
- podatków odroczonych (do zapłacenia i do zwrotu).
Elementy podatków odroczonych uwzględnianych jako element korygujący wynik finansowy brutto do wyniku finansowego netto są w bilansie uwzględniane odrębnie jako:
•    rezerwa na podatek dochodowy (pomniejszenie wyniku finansowego),
•    aktywa do rozliczenia w czasie (zwiększenie wyniku finansowego).
    Losowe artykuły 

Zróżnciowanie strefowe gleb
KLIMATY RÓWNIKOWE Wilgotne lasy równikowe (brak okresów wegetacyjnych – rośliny kwitną i owocują cały rok


Współczesne bajki
Współczesne bajki nie są tym, czym bajki były kiedyś. Z takim zdaniem spotykamy się bardzo często. Na ile jest ono uprawnione?

    Artykuły


Pieniądz
PIENIĄDZ – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, współcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie akceptowanych środków płatniczychPING
TCP/IP jest zestawem protokołów bądź reguł, które zostały utworzone w celu umożliwienia współdzielenie poprzez sieć zasobów współpracujących komputerów.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.