link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Postępowanie administracyjne

Dodał admin, 2008-06-17 Autor / Opracowanie: Anna Szmaj

Do trybu postępowania ogólnego należą mianowicie wszelkie sprawy, które nie zostały – na mocy wyraźnych przepisów – przekazane do któregoś z postępowań szczególnych.


Przepisy regulujące zasady, formy i tryb post. Adm. Zawarte są w K. Post. Adm. Zasady postępowania administracyjnegoDo podstawowych zasad należą:1) zasada prawdy obiektywnej, - organ adm. Ma obowiązek dążyć do możliwie najwierniejszego odtworzenia rzeczywistego stanu faktycznego, na podstawie którego ma wystąpić wydanie decyzji, 2) zasada udziału stron w postępowaniu, - postępowanie adm. Odbywa się przy aktywnym udziale zainteresowanych w treści przyszłej decyzji stron 3) zasada kontroli społecznej nad postępowaniem adm., - wynika z faktu, że społeczeństwo jest żywotnie zainteresowane w ścisłym przestrzeganiu prawa przy wydawaniu decyzji administracyjnych, 4) zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu stron.Poza ww zasadami, mającymi charakter podstawowy, postępowanie adm. Opiera się na szeregu zasad pomocniczych.
a) zasada odrębności postępowania -administracyjnego, b) zasada oficjalności c) zasada względnej jawności, d) zasada dwuinstancyjności, e) zasada swobodnej oceny dowodów, f) zasada dyspozycyjności
g) zasada prostoty i koncentracji, h) zasada ograniczonego formalizmu, i) zasada trwałości decyzji administracyjnej. Decyzja jest aktem adm. rozstrzygającym sprawę. Kończy ona więc postępowanie w danej instancji.- Powinna mieć formę pisemną. Do niezbędnych elementów każdej decyzji należy: - oznaczenie organu wydającego decyzję, - data wydania decyzji - oznaczenie stron, do których decyzja jest skierowana - podstawa prawna decyzji, - rozstrzygnięcie sprawy (osnowa decyzji), - pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie- podpis pracownika, który w imieniu organu wydaje decyzję( z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)- uzasadnienie ( w wyjątkowych przypadkach organ jest zwolniony od uzasadniania decyzji).Środki odwoławcze Od każdej decyzji przysługuje stronom odwołanie. Przepisy k.p.a znają 3 środki odwoławcze:1) odwołanie 2) zażalenie 3) wniosek o wznowienie postępowania. Ad1- odwołanie wnosi strona w ciągu 14 dni od ogłoszenia lub doręczenia decyzji. Odwołanie nosi sięga pośrednictwem organu, który wydał decyzję, od organu wyższego szczebla lub samorządowego kolegium odwoławczego. Nie wymaga ono szczególnego uzasadnienia. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu w toku instancji. Ad2 – zażalenie przysługuje stronom od zapadających w toku postępowania postanowień, ale tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych w kpa. Wnosi się je w ciągu 7 dni ogłoszenia lub doręczenia decyzji. Ad3. – jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. Zmierza on do podjęcia na nowo postępowania, które zostało zakończone wydaniem ostatecznej decyzji. Może nastąpić gdy:a) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa b) dowody, na których oparł się organ okazały się fałszywe c) wyjdą na jaw nowe okoliczności , nie znane w chwilii wydania decyzji.
    Losowe artykuły 

Inhalacje
Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego o różnym stopniu rozproszenia .


Współczesne bajki
Współczesne bajki nie są tym, czym bajki były kiedyś. Z takim zdaniem spotykamy się bardzo często. Na ile jest ono uprawnione?

    Artykuły


Fundusze inwestycyjne
Fundusze Inwestycyjne to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych.Motywacja do nauki
Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonych działań, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.