link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Bezrobocie

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Istotnym elementem rynku pracy jest zasób siły roboczej (LF), który składa się


1  2  3    >

Popyt na pracę to ilość miejsc pracy, jaką przedsiębiorstwa i inne jednostki funkcjonujące
w danej gospodarce oferują sile roboczej przy określonej płacy realnej, w określonym czasie.
Podaż pracy to liczba osób zatrudnionych, bądź gotowych podjąć pracę w określonym czasie na określonych warunkach zatrudnienia.
Optymalna wielkość zatrudnienia to taki poziom, przy którym wartość krańcowego produktu pracy (MVPN) jest równa płacy nominalnej (W).
Stan równowagi na rynku pracy jest osiągany na poziomie płacy równowagi, tj. na poziomie przeciętnego krajowego wynagrodzenia, któremu towarzyszy zrównanie wielkości popytu na pracę z wielkością podaży pracy.
Naturalne bezrobocie to pewna liczba osób, która nie jest chętna do podjęcia pracy za oferowaną przez pracodawców płacę realną. Jest to różnica pomiędzy siłą roboczą (LF)
a liczbą osób zatrudnionych w warunkach równowagi rynku pracy (N*):
U* = LF – N*

Rodzaje bezrobocia:
1.    bezrobocie frykcyjne – jest spowodowane krótkookresowym niedopasowaniem podaży pracy i popytu na pracę. To niedopasowanie na rynku pracy wynika z nieustannego ruchu pracowników, zmieniających miejsce zatrudnienia ze względu na miejsca zamieszkania, kwalifikacji zawodowych, chęci poszukania nowej pracy, ukończenia nauki albo powrotu na rynek po urodzeniu lub wychowaniu dziecka.
2.    bezrobocie strukturalne -  wynika z rozbieżności pomiędzy podażą pracy i popytem na pracę. Głównym źródłem tego bezrobocia są zmiany w wielkości i strukturze zatrudnienia wynikające z innowacji w zakresie wytwarzanych wyrobów oraz stosowanych technologii.
Bezrobocie frykcyjne wraz z bezrobociem strukturalnym tworzy bezrobocie naturalne.
3.    bezrobocie cykliczne (koniunkturalne) – wywołane jest niedostatecznym popytem na dobra i usługi w stosunku do istniejącego w gospodarce potencjału produkcyjnego. Zmniejszenie popytu prowadzi bowiem do ograniczenia produkcji, a tym samym do zmniejszenia zatrudnienia. Ten rodzaj bezrobocia zależy do przebiegu koniunktury gospodarczej.
4.    bezrobocie dowolne – tworzone jest przez osoby rezygnujące z pracy ze względu na zbyt niskie stawki płacowe lub z powodów osobistych.
5.    bezrobocie przymusowe – tworzą osoby skłonne do zatrudnienia po oferowanych na rynku pracy stawkach płacowych, lecz nadal pozostające bez pracy z powodu braku miejsc pracy na tym rynku.
     Losowe artykuły 

Motywacja do nauki
Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonych działań, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian.


Sposoby zwalczania bezrobocia
Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. Aby osiągnąć pożądany efekt (sukces) należy się odpowiednio do tego przygotować.

    Artykuły


Leasing
W praktyce gospodarczej leasing zaistniał w USA w latach pięćdziesiątych XX wieku. W Polsce pierwsze transakcje leasingowe pojawiły się w 1990r rokuPING
TCP/IP jest zestawem protokołów bądź reguł, które zostały utworzone w celu umożliwienia współdzielenie poprzez sieć zasobów współpracujących komputerów.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.