link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Dług publiczny

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Istotą zaciągania przez władze publiczne pożyczek, których skutkiem jest dług publiczny, jest uchwalenie niezrównoważonego budżetu


1  2  3    >

Przyjmując za kryterium dobrowolność udzielania pożyczek wyróżnia się:
- dług publiczny dobrowolny,
- dług publiczny przymusowy.
Dla rozpoznania przyczyn i skutków zadłużenia publicznego istotny jest podział długu na:
• globalny dług publiczny
• wewnętrzny (krajowy) dług publiczny
• zewnętrzny (zagraniczny) dług publiczny
Przyjmując kryterium czasu rozróżnia się;
• dług krótkoterminowy (płynny) – przejściowe trudności płatnicze władz publicznych, rozbieżności w czasie między wpływami dochodowymi a bezwzględnie koniecznymi wydatkami (wydatki sztywne).
• dług długoterminowy (fundowany) – powstaje z zaciągania pożyczek długoterminowych, z których finansuje się wydatki majątkowe, związane zwłaszcza z budową obiektów użyteczności publicznej. Powstający w wyniku tych wydatków majątek publiczny jest materialnym zabezpieczeniem pożyczek, a ponadto może przynieść pewne dochody, które będą źródłem spłaty długu.
Z punktu widzenia zasad ewidencji, a także z punku widzenia rzeczywistego obciążenia gospodarki i społeczeństwa długiem publicznym, należy rozróżnić:
• dług publiczny brutto – są to zobowiązania władz publicznych względem podmiotów krajowych i zagranicznych znajdujących się poza sektorem publicznym; zobowiązania, które wynikają ze stosunków z wierzycielsko-dłużniczych. Aby określić wielkość rzeczywistego zadłużenia władz publicznych, dług brutto trzeba pomniejszych
o należności władz publicznych od innych podmiotów.
• dług publiczny netto – to kategoria ekonomiczna. Sposób określenia długu publicznego netto nie jest tylko sprawą formalna, gdyż w rachunku tym musi być uwzględniona realność wyegzekwowania należności władz publicznych.
Inny ważny podział to:
• dług nominalny – to wartość nominalna zobowiązań władz publicznych (pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, itp.). Wartość nominalna długu jest określona przez wartość nominalną różnych instrumentów zaciągania długu w momencie jego powstawania. Nominalna wartość początkowa zobowiązań może podlegać indeksacji lub kapitalizacji (ze względu na inflację), w związku z czym bieżąca wartość dług nominalnego jest sumą kwoty odpowiadającej wartości początkowej kapitału oraz kwoty odpowiadającej przyrostowi wartości kapitału jako skutek indeksacji lub kapitalizacji. Dług publiczny nominalny to wartość bieżących zobowiązań władz publicznych
w danym momencie. Dług nominalny, zwany także długiem wg nominału, jest odróżniany od długu publicznego wg kapitału.    Losowe artykuły 

Sposoby zwalczania bezrobocia
Poszukiwanie pracy jest jednym z ważniejszych kroków podejmowanych przez każdego człowieka. Aby osiągnąć pożądany efekt (sukces) należy się odpowiednio do tego przygotować.


Bezrobocie
Istotnym elementem rynku pracy jest zasób siły roboczej (LF), który składa się

    Artykuły


Higiena układu oddechowgo
Ważnym elementem higieny dróg oddechowych jest indywidualna ochrona układu oddechowego. Ze względu na ochronę układu oddechowego czynnikiem stwarzającym zagrożenie są tzw. aerozole biologiczneŚrodki trwałe
Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.