link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Giełda Papierów Wartościowych

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powstała w kwietniu 1991 r. jako spółka Skarbu Państwa.


1  2  3    >

Celem spółki jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi, w tym promowanie obrotu papierami wartościowymi i upowszechnianie informacji związanych z tym obrotem. Zadaniem spółki jest prowadzenie giełdy papierów wartościowych. Akcjonariuszami giełdy mogą być: domy maklerskie, Skarb Państwa, banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na giełdzie. Organami Giełdy są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy, Zarząd zwany Zarządem Giełdy.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. traktowana jest jako miejsce: wyceny kapitału, oceny możliwości rozwojowych podmiotów gospodarczych oraz miejsce stanowiące barometr gospodarki.
Rada Giełdy wydaje decyzję o dopuszczeniu papierów wartościowych i instrumentów finansowych do obrotu giełdowego na podstawie wniosku emitenta. W celu umożliwienia uczestnikom obrotu giełdowego dokonywania stałej oceny papierów wartościowych emitenta, obowiązany jest on dostarczać Giełdzie informacji.
Transakcje na GPW mogą zawierać wyłącznie domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i zagraniczne osoby prawne będące członkami giełdy. Status członka Giełdy przyznaje Rada Giełdy pod warunkiem, że m.in. członek jest akcjonariuszem giełdy, jest osobą prawną, jest uczestnikiem bezpośrednim Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na naszej Giełdzie istnieje rynek kierowany zleceniami. Oznacza to, że kursy zawarcia transakcji kształtowane są przez ceny zawarte w zleceniach składanych przez inwestorów. Właśnie dzięki temu na Giełdzie kształtuje się cena papieru wartościowego odzwierciedlająca jego wartość, a co za tym idzie, wartość podmiotu, który go wyemitował.
Skuteczność działania giełdy zależy od następujących warunków: koncentracji podaży i popytu w celu kształtowania powszechnego kursu papierów wartościowych, bezpieczeństwa obrotu oraz przejrzystości.
    
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach: publicznego obrotu papierami wartościowymi, działalności giełd towarowych, giełdowych izb rozrachunkowych, maklerów giełd towarowych oraz podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie. Nadzór nad Komisją sprawuje Prezes Rady Ministrów. Została ona powołana jako organ nadzoru nad publicznym obrotem papierami wartościowymi. Nadzór ten dotyczy instytucji rynku kapitałowego: Giełdy, rynku pozagiełdowego, domów maklerskich, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, a także inwestorów giełdowych.      Losowe artykuły 

Wędkarstwo czyli rekreacyja na świeżym powietrzu
Wędkarstwo jest bardzo popularną w Polsce formą aktywności . Łączy ono w sobie cechy sportu, zajęcia rekreacyjnego oraz hobby.


Osłony maszyn
Urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym włączeniem mechanizmów mają najczęściej prostą konstrukcję, uzależnioną od rodzaju maszyny oraz budowy i przeznaczenia mechanizmów włączających.

    Artykuły


Rozwój turystyki
Rozwój markowych produktów turystycznych, w tym na tworzenie nowoczesnych i konkurencyjnych rynkowo ofert, stanowi istotną szansę na dynamiczny rozwój regionów.Budżet państwa
Budżet Państwa jest planem finansowym, który będzie stanowił podstawę działalności podmiotów państwowych w następnym okresie fiskalnym (roku budżetowym).

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.