link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Giełda Papierów Wartościowych

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powstała w kwietniu 1991 r. jako spółka Skarbu Państwa.


<  1  2  3  


Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. funkcjonuje jako samodzielny podmiot od 1994 r. W jego rejestrach znajdują odzwierciedlenie wszystkie transakcje zawierane na rynku, a także zmiany cech papierów wartościowych i emisji. Przechowywanie papierów wartościowych i dokonywanie rozliczeń zawartych transakcji odbywa się w formie zapisów komputerowych, co wynika z dematerializacji papierów wartościowych.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest spółką akcyjną, której akcjonariuszami mogą być wyłącznie podmioty prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy, Skarb Państwa, GPW, NBP, domy maklerskie i banki. Organami KDPW S.A. są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, zwana "Radą Depozytu", Zarząd zwany "Zarządem Depozytu".
Głównym zadaniem KDPW jest prowadzenie depozytu papierów wartościowych,
w tym rejestrowanie papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, nadzorowanie zgodności wielkości emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie, nadzorowanie obsługi realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. dywidendy z akcji, odsetek z obligacji), rozliczanie transakcji zawieranych na rynku papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych.
KDPW S.A. rejestruje papiery wartościowe na kontach depozytowych i rachunkach papierów wartościowych. Uczestnikami depozytu mogą był podmioty, których przedmiot przedsiębiorstwa obejmuje prowadzenie rachunków papierów wartościowych, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, inne krajowe instytucje finansowe. W systemie depozytowo-rozliczeniowym dokonywane są operacje na papierach wartościowych, których skutkiem jest odzwierciedlenie zmiany treści praw i innych cech papierów wartościowych lub emisji papierów wartościowych. Operacjami tymi są: wymiana papierów wartościowych, asymilacja papierów wartościowych, konwersja papierów wartościowych, zamiana papierów wartościowych, wycofanie papierów wartościowych
z depozytu, zasilenie rachunku, transfer portfela i transfer papierów wartościowych.
KDPW S.A. może również obsługiwać obrót papierami wartościowymi nie dopuszczonymi do publicznego obrotu. Może prowadzić rachunki pieniężne, dokonywać rozliczeń pieniężnych, udzielać pożyczek, uczestniczyć w rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy Bank Polski na zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków międzybankowych.
Do zadań KDPW S.A. należy ponadto: opracowanie procedur ewidencyjnych papierów wartościowych, upowszechnianie informacji i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rynku kapitałowego, rozliczanie wypłat transferowych między otwartymi funduszami emerytalnymi, rozliczanie transakcji zawieranych na giełdach energii oraz na giełdach towarowych, a także wykonywanie czynności z tym związanych.
    Losowe artykuły 

Eliksir młodości
Ówcześnie lekarze twierdzą, że witamina E dodaje nam żywotności, witalności, energii, chęci do życia, radości oraz chroni przed bezpłodnością.


Balneoterapia
Balneoterapia - dział fizjoterapii zajmujący się zabiegami rehabilitacyjnymi wykorzystującymi wodę, w różnych temperaturach, w celu leczenia schorzeń pacjenta.

    Artykuły


Znacznie informacji dla kluczowych decyzji biznesowych
Gdzie szukać informacji o istonych dla nas branżach rynkuBudżet państwa
Budżet Państwa jest planem finansowym, który będzie stanowił podstawę działalności podmiotów państwowych w następnym okresie fiskalnym (roku budżetowym).

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.