link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Fundusze inwestycyjne

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Fundusze Inwestycyjne to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych.


<  1  2  3  


Fundusz może dokonywać tylko bezpiecznych inwestycji ograniczonych specjalnymi limitami dla poszczególnych kategorii lokat i ich udziałów w wartości aktywów.
Dopuszczone (przewidziane w przepisach) są następujące kategorie lokat:
•    obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom,
•    obligacje i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki przez nie gwarantowane,
•    depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe,
•    akcje spółek notowanych na giełdzie,
•    akcje narodowych funduszy inwestycyjnych,
•    obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i zabezpieczone całkowicie obligacje innych podmiotów,
•    jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
•    listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne.
Zgodnie z prawem fundusze emerytalne mogą do 40 procent swoich aktywów lokować w akcje spółek giełdowych, do 10 procent w papiery Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zaś do pięciu procent w papiery zagraniczne. Natomiast inwestycje w papiery skarbowe właściwie nie są objęte limitami.
Z pewnością fundusze emerytalne miały stabilizujący wpływ na nasz rynek i gdyby nie ich inwestycje wahania kursów poszczególnych walorów mogłyby być większe. Obecna sytuacja pokazuje jednak, że nie należy przeceniać ich wpływu na kondycję rynku kapitałowego. Inwestycje te nie są w stanie odwrócić generalnych trendów rynkowych. Można jedynie mówić o tym, że obecność OFE na rynku stabilizuje nieco sytuację, amortyzując gwałtowne skoki notowań.
Pod wpływem działania OFE zmienia się kierunek zainteresowania inwestorów giełdowych. Do tej pory o rozwoju sytuacji decydowały przede wszystkim duże spółki,
w które angażowali się inwestorzy zagraniczni. Zarządzający aktywami funduszy emerytalnych lepiej i głębiej znają polski rynek, a w związku z tym częściej inwestują
w spółki mniejsze i średnie - w ich ślady idą inni. Działania te więc zwiększają stabilność oraz przejrzystość giełdy; wahania na niej nie zależą już wyłącznie od operacji jednego czy dwóch dużych zagranicznych inwestorów.
    Losowe artykuły 

Pieniądz
PIENIĄDZ – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, współcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie akceptowanych środków płatniczych


Nadzór bankowy
Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.

    Artykuły


Makroekonomia
Mikroekonomia zajmuje się badaniem problemu gospodarowania na poziomie rynków poszczególnych produktów i podmiotów gospodarczych.Odpowiedzialność materialna pracownika
Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się odpowiada za szkody w tym mieniu w pełnej wysokości.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.