link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Fundusze inwestycyjne

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Fundusze Inwestycyjne to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych.


<  1  2  3  


Fundusz może dokonywać tylko bezpiecznych inwestycji ograniczonych specjalnymi limitami dla poszczególnych kategorii lokat i ich udziałów w wartości aktywów.
Dopuszczone (przewidziane w przepisach) są następujące kategorie lokat:
•    obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom,
•    obligacje i inne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki przez nie gwarantowane,
•    depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe,
•    akcje spółek notowanych na giełdzie,
•    akcje narodowych funduszy inwestycyjnych,
•    obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego i zabezpieczone całkowicie obligacje innych podmiotów,
•    jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
•    listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne.
Zgodnie z prawem fundusze emerytalne mogą do 40 procent swoich aktywów lokować w akcje spółek giełdowych, do 10 procent w papiery Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zaś do pięciu procent w papiery zagraniczne. Natomiast inwestycje w papiery skarbowe właściwie nie są objęte limitami.
Z pewnością fundusze emerytalne miały stabilizujący wpływ na nasz rynek i gdyby nie ich inwestycje wahania kursów poszczególnych walorów mogłyby być większe. Obecna sytuacja pokazuje jednak, że nie należy przeceniać ich wpływu na kondycję rynku kapitałowego. Inwestycje te nie są w stanie odwrócić generalnych trendów rynkowych. Można jedynie mówić o tym, że obecność OFE na rynku stabilizuje nieco sytuację, amortyzując gwałtowne skoki notowań.
Pod wpływem działania OFE zmienia się kierunek zainteresowania inwestorów giełdowych. Do tej pory o rozwoju sytuacji decydowały przede wszystkim duże spółki,
w które angażowali się inwestorzy zagraniczni. Zarządzający aktywami funduszy emerytalnych lepiej i głębiej znają polski rynek, a w związku z tym częściej inwestują
w spółki mniejsze i średnie - w ich ślady idą inni. Działania te więc zwiększają stabilność oraz przejrzystość giełdy; wahania na niej nie zależą już wyłącznie od operacji jednego czy dwóch dużych zagranicznych inwestorów.
    Losowe artykuły 

Dokumenty księgowe
Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.


Statystyka
Metodami szacunku statystycznego jest m.in. szacunek interpolacyjny i ekstrapolacyjny. Interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości cechy na podstawie znanych wartości sąsiednich

    Artykuły


Minimalne wynagrodzenie rok 2002
Najniższe wynagrodzenie od początku stanowiło gwarantowany poziom całości lub części wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracyPING
TCP/IP jest zestawem protokołów bądź reguł, które zostały utworzone w celu umożliwienia współdzielenie poprzez sieć zasobów współpracujących komputerów.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.