link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Zwolnienia grupowe

Dodał admin, 2008-06-22 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia


1  2  3    >

POJECIE GRUPOWEGO ZWOLNIENIA
- jest wyznaczane przez 3 elementy:
a) przyczyny niedotyczące pracowników , powodujące konieczność rozwiązania z nimi stosunków pracy
b) określona grupa objęta zwolnieniami
c) przedział czasu , w którym dochodzi do złożenia oświadczeń o wypowiedzeniu lub oferty rozwiązania stosunku pracy na rzecz porozumienia stron.
Jednoczesne wystąpienie 3 przesłanek oznacza, że mamy do czynienia z grupowym zwolnieniem. Przyczyna niedotycząca pracowników , to każda przyczyna powodująca konieczność zwolnienia pracowników nieleżąca po ich stronie. Nie ma znaczenia , czy przyczyna uzasadniająca zwolnienie pracowników leży wyraźnie po stronie pracodawcy, czy tez jest od niego niezależna lub jedynie częściowo zależna ( np. trudności finansowe wywołane nierzetelnością kooperanta, nie uzyskanie określonych prac w trybie zamówień publicznych)
Konieczne jest to,aby zwolnienie nastąpiło jednorazowo bądź w okresie nieprzekraczającym 30 dni w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę bądź z inicjatywy pracodawcy w drodze porozumienia stron . Grupowe zwolnienie nie wystąpi, jeżeli odpowiedniej grupie pracowników ostana złożone oświadczenia woli pracodawcy dotyczące rozwiązania stosunków pracy, ale nastąpi to w okresie dłuższym niż 30 dni.
Grupowe zwolnienie ma miejsce, gdy zwolnienie obejmuje :
* 10 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 (od 20 do 99)pracowników
* 10 % pracowników , gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 , ale nie mniej niż 300 pracowników;
* 30 pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 300 pracowników
Na równi z rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę należy traktować przypadek, gdy pracodawca z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiedział mu warunki pracy lub płacy , a ten nie przyjął mu zaproponowanych nowych warunków i stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Do liczby zwalnianych pracowników , zalicza się także tych, z którymi rozwiązanie stosunku pracy następuje za porozumieniem stron , jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.
 KONSULTACJA ZAMIARU PRZEPROWADZENIA GRUPOWEGO ZWOLNIENIA
Ustawa ta wprowadza odrębny w porównaniu do art.38 Kp tryb zwolnień grupowych. Polega on na tym,że pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z org. związkowymi. Konsultacja ta dotyczy możliwości uniknięcia lub zmniejszenie rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem – np. dotyczących przekwalifikowania czy przeszkolenia zawodowego zwalnianych, także uzyskania innego zatrudnienia (Art. 2. 1. Pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy.
2.Konsultacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.)
- Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia , liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych do których oni należą , grupach zawodowych objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie , w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie , proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia , kolejności dokonywanych zwolnień , propozycjach rozstrzygania spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem , a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne – pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości ( art. 2 ust.3)     Losowe artykuły 

Segregacja odpadów
W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%.


Dokumenty księgowe
Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.

    Artykuły


Zioła w kosmetyce
Podczas przygotowywania ziół, bardzo ważne jest, aby były one w świeżym stanie, kiedy to w roślinie znajduje się najwyższa zawartość olejków eterycznych, witamin i wszystkich pozostałych substancjiPolska starość
Starość i starzenie się społeczeństw i jednostek stały się na przełomie wieków zagadnieniami wielokrotnie dyskutowanymi w różnych kręgach i różnych aspektach.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.