link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Dokumenty księgowe

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


Treść dowodów powinna być pełna i zrozumiała . Dopuszczalne jest stosowanie ogólnie przyjętych skrótów . Treść i wszelkie dane liczbowe dowodów księgowych nie mnogą być zamazywane , przerabiane , wycierane , wyskrobywane lub usuwane innymi środkami . Błędy w dowodach księgowych można poprawić wyłącznie przez skreślenie niewłaściwie napisanego tekstu lub liczby w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej . Poprawka powinna być zaopatrzona w podpis lub skrót podpisu osoby upoważnionej do dokonywania zmian . Zasady te stosuje się wyłącznie do dowodów księgowych , dla których nie istnieje (ustalony odrębnymi przepisami ) zakaz dokonania poprawek . Natomiast zasad tych nie stosuje się do dowodów obcych , które mogą być poprawione jedynie przez wystawienie i przesłanie kontrahentowi dowodu korygującego. Dowody własne zewnętrzne przesłane uprzednio kontrahentowi mogą być poprawione tylko przez wystawienie dowodu korygującego . Następnym sposobem jest wniesienie zapisu za pomocą storna .Storno to zapis korygujący, oparty na regule podwójnego zapisu. Za pomocą storna poprawia się błędy powstałe przy księgowaniu operacji zgodnie z regułą podwójnego zapisu. Rozróżnia się storno czarne i storno czerwone.
Storno czarne-polega na dokonaniu zapisu korygującego przy wykorzystaniu licz dodatnich. Wyróżnia się dwa rodzaje storna czarnego:
-storno całkowite,
-storno częściowe.
Storno czarne całkowite polega na dokonaniu zapisu korygującego na tych samych kontach, na których dokonano zapisu błędnego, lecz po przeciwnych stronach konta. Po anulowaniu błędnego zapisu dokonuje się zapisu poprawnego. W wyniku zastosowania częściowego storna czarnego maleje liczba księgowań. Jednak również w tym wypadku są sztucznie zauważone obroty na kontach. W wypadku popełnienia błędu księgowego, polegającego na zaksięgowaniu na prawidłowych kontach, po prawidłowych stronach, lecz niewłaściwej kwoty operacji gospodarczej, błąd można również poprawić za pomocą storna czarnego. W tym wypadku zastosowanie storna czarnego nie przyczyniło się do zwiększenia obrotów na kontach. Poprawienie błędu księgowego spowodowało tylko zwiększenie liczby księgowań. Poprawienie za pomocą storna czarnego błędu, który polega na zaksięgowaniu większej kwoty, niż wynosi kwota operacji, spowoduje sztuczne zawyżenie obrotów na kontach. Storno czarne- przyczyniło się do właściwego ustalenia sald na kontach, lecz zwiększyło obroty kont.
Storno czerwone- polega na dokonaniu zapisu korygującego na tych samych kontach i po tych samych stronach, co zapis błędny, za pomocą licz ujemnych. Zapisu korygującego dokonuje się kolorem czerwonym lub czarnym w ramce. Zastosowanie storna czerwonego nie spowodowało, tak jak w wypadku storna czarnego, zwiększenia obrotów na kontach.     Losowe artykuły 

Aerobik
Termin aerobik pochodzi od greckich słów aer (powietrze) i bios (życie) co oznacza, że aby być zdrowym należy dostarczać organizmowi tlen poprzez ruch czyli ćwiczenia gimnastyczne.


Bezrobocie
Istotnym elementem rynku pracy jest zasób siły roboczej (LF), który składa się

    Artykuły


Materiały magnetyczne
Materiał magnetyczny jest to materiał wykazujący własności magnetyczne. Generalnie, wszystkie pierwiastki chemiczne i wszystkie ich związki chemiczne wykazują pewne własności magnetyczneŚrodki trwałe
Środki trwałe stanowią własność lub współwłasność podatnika, są nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.