link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Dokumenty księgowe

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9    >


Dowody księgowe , przed ich zaewidencjonowaniem , muszą być odpowiednio opracowane. Na opracowanie dowodów składają się czynności :
1)sprawdzenie dokumentów (pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym ).
2)dekretowanie dokumentów ;
3)segregowanie i numeracja dokumentów.
Kontrola formalna i rachunkowa polega na stwierdzeniu , czy dokument zawiera wszystkie wymagane cechy oraz czy dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych . Kontrola merytoryczna obejmuje badania prawidłowości danych zawartych w dokumentach oraz stwierdzenie , czy wyrażona.

W dokumencie operacja gospodarcza była zgodna z obowiązującymi przepisami . Fakt dokonania kontroli dokumentu musi być odpowiednio uwidoczniony . W adnotacji na ten temat należy umieścić datę oraz podpis osoby sprawdzającej dokument .
Następną czynnością związaną z opracowaniem dokumentów jest dekretowanie , zwane również kwalifikowaniem . Polega ono na ustaleniu i oznaczeniu na dokumencie sposobu jego ewidencji w odpowiednich urządzeniach księgowych , czyli na podaniu tzw. korespondencji kont , oraz na zaakceptowaniu dokumentu do księgowania .

Segregowanie dowodów polega na ułożeniu ich albo według grup rodzajowych ( np. dokumenty kasowe , bankowe , materiałowe), albo według urządzeń księgowych . Podział dokumentów na właściwe grupy ma duże znaczenie dla sprawnego przebiegu prac księgowych . Wyżej wymienione czynności wykonują upoważnieni do nich pracownicy jednostek gospodarczych . Jeżeli określone operacje gospodarcze są udokumentowane dwoma lub więcej dowodami albo egzemplarzami tego samego dowodu , kierownik jednostki ustala na stałe , który z dowodów ( egzemplarzy dowodu ) ma stanowić podstawę zapisów w księgach .
Udokumentowanie operacji kasowych.
     Losowe artykuły 

Kredyt bankowy
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach


Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie
Administrowanie obejmuje takie czynności jak: aktualne kontrole i przeglądy techniczne, bieżąca konserwacja i naprawy, sprzątanie, wywóz odpadów bytowych, itp.

    Artykuły


Dokumenty księgowe
Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.Pieniądz
PIENIĄDZ – jest to powszechnie akceptowany środek płatniczy, współcześnie definiuje się go, jako wszystkie rodzaje powszechnie akceptowanych środków płatniczych

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.