link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Dokumenty księgowe

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  


Dowody księgowe mają swoją moc dowodową nie tylko w okresie ich księgowania – jako uzasadnienie zapisów księgowych , ale również w okresach późniejszych – jako podstawa kontroli działalności gospodarczej jednostki , a także jako podstawa dochodzenia praw . Dlatego dowody te należy staranie przechowywać w odpowiednio zorganizowanych archiwach .Dowody księgowe powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu gospodarczego lub jego zakładów . Przejściowo mogą znajdować się w innej jednostce , której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych . Po zakończeniu księgowań dotyczących okresu sprawozdawczego wszelki dowody i ich zestawienia należy układać w porządku i kolejności dostosowanych do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przechowywać w sposób zapewniający nienaruszalność i łatwe odszukanie .
Wydanie dowodów księgowych ze zbiorów może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą kierownika jednostki gospodarczej . Podmioty gospodarcze przekazują do archiwów państwowych tę część dokumentacji , która stanowi materiały archiwalne trwałe przechowywane według ściśle określonych zasad . Natomiast poniższe dowody pozostające w jednostce gospodarczej przechowuje się :
1).odcinki paragonowe lub inne dowody kasowe – co najmniej przez okres , jaki upłynie od chwili rozliczenia osób , którym powierzono składniki majątku objęte sprzedażą detaliczną.
2).listy płac lub inne dowody potrzebne do ustalenia rent i emerytur – przez okres ustalony w przepisach określających zasady wymiaru ren i emerytur .
3).wszelkie inne dowody księgowe , dokumenty inwentaryzacyjne , księgi rachunkowe , sprawozdania finansowe za okresy nie kończące roku oraz inne akta – 5 lat .
Okresy przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym , którego dane akta księgowe dotyczą . Jednakże dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji , kredytów i pożyczek , kontraktów handlowych , spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego , będących przedmiotem dochodzeń w sprawach karnych itp., należy przechowywać również po upływie wyznaczonych terminów do końca roku następującego po roku obrotowym , w którym objęte nimi inwestycje , roszczenia , kredyty i pożyczki , kontrakty i sprawy zostaną ostatecznie zakończone , spłacone , rozliczone i przedawnione .
    Losowe artykuły 

Motywacja do nauki
Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonych działań, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże ludzkich zachowań i ich zmian.


Modele integracji gospodarczej
Dyskusje na temat integracji europejskiej nasiliły się w końcu lat 40, zyskując nowe argumenty w powstałej sytuacji polityczno-ekonomicznej

    Artykuły


Odpady
Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi. Jednak dopiero w XX wieku stały się prawdziwym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości i negatywnego wpływu na środowisko naturalne.Ewolucja
Cała ogromna różnorodność form życia występujących na naszej planecie rozwinęła się podczas długiej historii Ziemi z jednego rodzaju lub kilku rodzajów prostych organizmów.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.