link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Minimalne wynagrodzenie rok 2002

Dodał admin, 2008-06-23 Autor / Opracowanie: Sebastian Kosowski

Najniższe wynagrodzenie od początku stanowiło gwarantowany poziom całości lub części wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy


1  2  3  4  5  6    >

W latach 1977-1981 publikowane w formie uchwały Rady Ministrów służyło głównie do budowania tabel stawek wynagrodzenia i było ustalane jako minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii zaszeregowania. W latach 1982-1986 ustalano zarówno poziom najniższego wynagrodzenia jak i wysokość najniższej stawki wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii zaszeregowania[3]. Od lipca 1986 r[4]. do sierpnia 1990 r. wysokość najniższego wynagrodzenia stanowiła jednocześnie najniższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego w najniższej kategorii zaszeregowania. Powodowało to, że każde podniesienie najniższego wynagrodzenia powodowało wzrost wynagrodzeń pracowników zarabiających więcej – wynikało to z faktu, iż służyło ono do budowy tabel stawek wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Ponieważ powodowało to, że prowadzenie własnej polityki płacowej przez przedsiębiorstwa było praktycznie niewykonalne, od 1 września 1990 r.[5] przyjęto jako zasadę ustalanie minimalnej płacy jako kwoty pełnego wynagrodzenia gwarantowanego pracownikom za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od kwalifikacji i kategorii zaszeregowania oraz od ilości stosowanych u danego pracodawcy składników wynagrodzenia. Przy ustalaniu najniższego wynagrodzenia nie uwzględniano nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, nagród z zakładowego funduszu nagród, nagród z zysku, wypłaty z nadwyżki budżetowej w spółdzielniach, a także wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Konstytucja z 1997 roku [6] w ustępie 4 art. 65 przewiduje, że minimalną wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalania określi ustawa. Do chwili wydania obecnej ustawy wymóg ten nie był spełniony, na co wskazywali m.in. posłowie w swoich interpelacjach [7] – art. 77 (4) Kodeksu Pracy przekazywał kompetencję do ustalenia najniższego wynagrodzenia Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej [8] w drodze rozporządzenia (zarządzenia z dniem wejścia w życie Konstytucji przestały być źródłem prawa powszechnie obowiązującego)[9].

Ustawa z 10 października 2002 roku jest przejawem dostosowywania prawa do przepisów Konstytucji. Warto jednak podkreślić, że nie jest to jedynie proste przeniesienie rozwiązań z dotychczasowych rozporządzeń Ministra Właściwego do Spraw Pracy na grunt ustawowy. Twórcy nowej regulacji w zasadniczy sposób zmienili podejście do zagadnienia wynagrodzenia minimalnego. Zrezygnowano ze stosowanej dotychczas praktyki określania jego wysokości na podstawie swobodnej decyzji organu państwowego, a zdecydowano się na ustalenie zasad zgodnie z którymi należy ustalać wynagrodzenie minimalne, jedynie pierwszą wysokość w ustawie kwotowo, i jest to 800 zł brutto, zgodnie z art. 4 ust. 1. Od 2004 roku jego wysokość będzie corocznie przedmiotem negocjacji Komisji Trójstronnej[10].      Losowe artykuły 

Masaż leczniczy
Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki


Nadzór bankowy
Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.

    Artykuły


Polska starość
Starość i starzenie się społeczeństw i jednostek stały się na przełomie wieków zagadnieniami wielokrotnie dyskutowanymi w różnych kręgach i różnych aspektach.Stale stopowe
Stale stopowe, zwykle bardzo drogie, używane są w zastosowaniach specjalnych, tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.