link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo wspólnotowe

Dodał admin, 2008-07-10 Autor / Opracowanie: Monika Kulińska

Prawo to uzupełniają akty wydawane przez instytucje Wspólnot Europejskich, w formie wiążących rozporządzeń, dyrektyw decyzji, a także zaleceń i opinii, umów z państwami trzecimi


<  1  2  3    >


Szczególne miejsce w zasadach ogólnych zajmują prawa podstawowe (ang. fundamental righst). Istotne znaczenie w tym zakresie ma Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(ang. Charter of Fundamental Rights of the European Union, fr. Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne )

Prawo zwyczajowe To normy prawne powstałe w wyniku praktyki państw członkowskich UE

Prawo pochodne w I filarze
? Wydane przez jeden lub kilka organów Wspólnot Europejskich
? Oparte na kompetencji udzielonej w pierwotnym prawie wspólnotowym
Prawo pochodne w I filarze
A. Rozporządzenia
B. Dyrektywy
C. Decyzje
D. Zalecenia
E. Opinie

Rozporządzenia jako źródło prawa:
• generalne
• abstrakcyjne
• skierowane do jednostek
• oddziałujące bezpośrednio w Państwach Członkowskich bez potrzeby implementacji
Rozporządzenia
• Mają zastosowanie ogólne
• Obowiązują we wszystkich swoich częściach
• Stosuje się je bezpośrednio w każdym państwie członkowskim

Dyrektywy
• Wiążą pod względem zamierzonego celu każde państwo członkowskie, do jakiego są skierowane (wiążące co do rezultatu)
• Pozostawiają władzom krajowym wybór formy i metod włączenia do systemu prawa krajowego
• wymagające implementacji

Decyzje
• Obowiązują we wszystkich swoich częściach tych, do których są skierowane
• Obowiązują bezpośrednio
Decyzje jako źródło prawa mające charakter indywidualny

Opinie i zalecenia- Niezobowiązujące akty prawne
• Mają charakter polityczny i moralny
• Opinia wydawana jest na zapytanie, nie może dotyczyć osób

Wewnętrzne prawo wspólnotowe
• Regulaminy wewnętrzne
• Porozumienia międzyinstytucjonalne
     Losowe artykuły 

Warunki uzyskania leasingu
Unormowanie w kodeksie cywilnym umowy leasingu uzasadnia m.in. konieczność zapobieżenia widocznej w praktyce nierówności stron.


Lokalizacja przemysłu
Kraje o dużej powierzchni i dużych zasobach cechuje wszechstronnie rozwinięty przemysł (zarówno produkcja eksportowa, jak i na rozbudowany rynek wewnętrzny).

    Artykuły


Statystyka
Metodami szacunku statystycznego jest m.in. szacunek interpolacyjny i ekstrapolacyjny. Interpolacja polega na szacowaniu nieznanych wartości cechy na podstawie znanych wartości sąsiednichZwolnienia grupowe
Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.