link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo - zagadnienia

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  


18. Wskaż podstawowe obowiązki i prawa pracodawców i pracowników
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami
prawidłowe organizowanie pracy
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie
terminowo i prawidłowo wypłacanie wynagrodzenia
ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
stwarzanie młodym pracownikom warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy
zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników
stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów oceny pracowników
prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników
wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
wykonywanie pracy sumiennie i starannie
stosowanie się do poleceń przełożonych
przestrzeganie czasu pracy
przestrzeganie regulaminu pracy, zasad BHP i PPOŻ
dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienie i przestrzeganie tajemnicy
przestrzeganie zakazu konkurencji


PRAWA PRACOWNIKA
 każdemu pracownikowi, za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie ustalone tak, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu
prawo także do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
prawo do urlopu
prawo do przerwy w czasie pracy
prawo do wstapienia do związku zawowodowego
    Losowe artykuły 

Wędkarstwo czyli rekreacyja na świeżym powietrzu
Wędkarstwo jest bardzo popularną w Polsce formą aktywności . Łączy ono w sobie cechy sportu, zajęcia rekreacyjnego oraz hobby.


Nadzór bankowy
Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.

    Artykuły


BHP przy cięciu
Piłka ręczna służy do cięcia grubszych blach lub płyt, prętów i rur. Praca piłką nie jest związana z większym ryzykiem, niemniej jednak i tu należy zachować odpowiednią uwagę.Inhalacje
Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego o różnym stopniu rozproszenia .

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.