link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo - zagadnienia

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


5)Przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym
6)Fundacja -  jest osobą prawną o statusie korporacyjnym. Wyróżniają ją następujące cechy: jest organizacją, kóra ma do osiągnięcia określone cele nie posiada członków, jej jedynym organem jest zarząd oraz zostaje płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jeśli jest źle zarządzana
7)Jednoosobowe podmioty gospodarcze - osóby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, której efektem jest jedynie praca, bez ponoszenia ryzyka związanego z jej wykonywaniem
8)Inne podmioty (działalność gosp. jest ich działalnością uboczną – związki zawodowe, stowarzyszenia, kościoły, kluby sportowe).

7. Przedstaw typową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa
Każde przedsiebiorstwo aby sprawnie funkcjonowało musi dobrze zorganizowane. Związany jest z tym podział pracy.
W wyniku podziału pracy powstają określone stanowiska pracy i komórki organizacyjne. Stanowiskiem pracy jest odpowiednio wyposażone miejsce pracy, w którym jeden lub kilku pracowników wykonuje określone jednorodne zadania.
Rozróżnia się stanowiska pracy fizycznej (stanowiska robotnicze) i stanowiska pracy umysłowej. Wśród stanowisk pracy umysłowej znajdują się stanowiska kierownicze.
Pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi występują więzi organizacyjne, czyli zależności. Najczęściej wyróżnia się cztery podstawowe typy więzi organizacyjnych:
służbowe (hierarchiczne) - wyrażające się w zależności podwładnego od przełożonego – ich istotą są uprawnienia przełożonych do wydawania podwładnym poleceń, określania zadań i kontroli ich realizacji
funkcjonalne (niehierarchiczne) - których istotą jest pomaganie i doradzanie przy wykonywaniu zadań
techniczne - wynikające z podziału pracy, a wyrażające się we wzajemnym uzależnieniu członków zespołu podczas realizacji wspólnego celu
informacyjne - wyrażające się w obowiązku jednostronnego lub wzajemnego informowania się, zapewniające przepływ informacji
Struktura organizacyjna ustala stanowiska i komórki organizacyjne oraz określa ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy nimi.      Losowe artykuły 

Kredytowanie działalności gospodarczej
W 1910 J. Conrad zdefiniował po raz pierwszy słowo „kredyt”, które wywodzi się od łacińskiego słowa „credere”, co znaczy wierzyć lub ufać


Dług publiczny
Istotą zaciągania przez władze publiczne pożyczek, których skutkiem jest dług publiczny, jest uchwalenie niezrównoważonego budżetu

    Artykuły


System bankowy
System finansowy jest to mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej miedzy podmiotami niefinansowymi i składających się z instrumentów finansowych, a także zasad, na jakich one działają.Odpowiedzialność materialna pracownika
Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się odpowiada za szkody w tym mieniu w pełnej wysokości.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.