link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo - zagadnienia

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


Ze względu na sposób wzajemnego powiązania stanowisk pracy i komórek organizacyjnych rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych:
liniowa - na czele każdej komórki organizacyjnej stoi jeden przełożony (kierownik – dyrektor), który kieruje całą jej działalnością. Kierownik niższego szczebla organizacyjnego podlega kierownikowi szczebla wyższego. Powstaje w ten sposób linia kierowników
funkcjonalna - podwładni mają przełożonych służbowych decydujących o tym, co ma być wykonane oraz przełożonych funkcjonalnych, wydających dyspozycje związane ze sposobem wykonywania zadań. Pracownik może mieć kilku zwierzchników, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach
sztabowo-liniowa - połączono dodatnie cechy struktury liniowej i struktury funkcjonalnej

8. Określ obowiązki i prawa bezrobotnego
PRAWA BEZROBOTNEGO
korzystania z usług rynku pracy takich jak: pośrednictwa pracy,pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń
korzystania z instrumentów rynku pracy po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np.dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa)
otrzymywania, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłku dla bezrobotnych, stypendium itd.

OBOWIĄZKI BEZROBONEGO

aktywne poszukiwanie pracy
zgłaszanie się w Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
przyjąć propozycję odpowiedniej pracy, oferowanej przez Urząd Pracy
informować Urząd Pracy o zmianie wszelkich danych zawartych w karcie rejestracyjnej, a także o wyjeździe za granicę
składać comiesięczne oświadczenie o uzyskanych dochodach
zawiadomić w ciągu 7 dni Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego
zawiadamiać PUP najpóźniej w ciągu 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy oraz dostarczyć to zaświadczenie bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy
poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy
     Losowe artykuły 

Prawo - zagadnienia
Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


Lampy i oświetlenie led oraz inne konkurencyjne branże
Analiza rynku oświetlenia jak rynku rozwijającego się w kierunku przewagi strony podażowej

    Artykuły


Dokumenty księgowe
Od jakości dokumentów , tj. od ich prawidłowości i wiarygodności , zależy również i jakość informacji dostarczonych przez rachunkowość.Makroekonomia
Mikroekonomia zajmuje się badaniem problemu gospodarowania na poziomie rynków poszczególnych produktów i podmiotów gospodarczych.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.