link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Prawo - zagadnienia

Dodał admin, 2008-07-13 Autor / Opracowanie: weroni7777

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa


<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    >


Ze względu na sposób wzajemnego powiązania stanowisk pracy i komórek organizacyjnych rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych:
liniowa - na czele każdej komórki organizacyjnej stoi jeden przełożony (kierownik – dyrektor), który kieruje całą jej działalnością. Kierownik niższego szczebla organizacyjnego podlega kierownikowi szczebla wyższego. Powstaje w ten sposób linia kierowników
funkcjonalna - podwładni mają przełożonych służbowych decydujących o tym, co ma być wykonane oraz przełożonych funkcjonalnych, wydających dyspozycje związane ze sposobem wykonywania zadań. Pracownik może mieć kilku zwierzchników, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach
sztabowo-liniowa - połączono dodatnie cechy struktury liniowej i struktury funkcjonalnej

8. Określ obowiązki i prawa bezrobotnego
PRAWA BEZROBOTNEGO
korzystania z usług rynku pracy takich jak: pośrednictwa pracy,pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń
korzystania z instrumentów rynku pracy po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np.dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa)
otrzymywania, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zasiłku dla bezrobotnych, stypendium itd.

OBOWIĄZKI BEZROBONEGO

aktywne poszukiwanie pracy
zgłaszanie się w Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
przyjąć propozycję odpowiedniej pracy, oferowanej przez Urząd Pracy
informować Urząd Pracy o zmianie wszelkich danych zawartych w karcie rejestracyjnej, a także o wyjeździe za granicę
składać comiesięczne oświadczenie o uzyskanych dochodach
zawiadomić w ciągu 7 dni Urząd Pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego
zawiadamiać PUP najpóźniej w ciągu 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy oraz dostarczyć to zaświadczenie bezzwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy
poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ustalenie zdolności do pracy
 



    Losowe artykuły 





Kredyt bankowy
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach


Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie
Administrowanie obejmuje takie czynności jak: aktualne kontrole i przeglądy techniczne, bieżąca konserwacja i naprawy, sprzątanie, wywóz odpadów bytowych, itp.

    Artykuły






Kredytowanie działalności gospodarczej
W 1910 J. Conrad zdefiniował po raz pierwszy słowo „kredyt”, które wywodzi się od łacińskiego słowa „credere”, co znaczy wierzyć lub ufać



Inwentaryzacja
Inwentaryzacja obejmuje ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu majątku jednostek gospodarczych.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.