link gyûjtemény


│  Główna │  Logowanie  │  Rejestracja  │  Drukarnia  │ 
Biznes i ekonomia          Edukacja          Inne          Internet          Komputery          Nauka i technika          Nieruchomości          Rozrywka          Telekomunikacja          Turystyka          Zdrowie i uroda         


    Directory  Własna firma

    

Bezrobocie

Dodał admin, 2008-06-18 Autor / Opracowanie: Weronika Żórawska

Istotnym elementem rynku pracy jest zasób siły roboczej (LF), który składa się


1  2  3    >

Popyt na pracę to ilość miejsc pracy, jaką przedsiębiorstwa i inne jednostki funkcjonujące
w danej gospodarce oferują sile roboczej przy określonej płacy realnej, w określonym czasie.
Podaż pracy to liczba osób zatrudnionych, bądź gotowych podjąć pracę w określonym czasie na określonych warunkach zatrudnienia.
Optymalna wielkość zatrudnienia to taki poziom, przy którym wartość krańcowego produktu pracy (MVPN) jest równa płacy nominalnej (W).
Stan równowagi na rynku pracy jest osiągany na poziomie płacy równowagi, tj. na poziomie przeciętnego krajowego wynagrodzenia, któremu towarzyszy zrównanie wielkości popytu na pracę z wielkością podaży pracy.
Naturalne bezrobocie to pewna liczba osób, która nie jest chętna do podjęcia pracy za oferowaną przez pracodawców płacę realną. Jest to różnica pomiędzy siłą roboczą (LF)
a liczbą osób zatrudnionych w warunkach równowagi rynku pracy (N*):
U* = LF – N*

Rodzaje bezrobocia:
1.    bezrobocie frykcyjne – jest spowodowane krótkookresowym niedopasowaniem podaży pracy i popytu na pracę. To niedopasowanie na rynku pracy wynika z nieustannego ruchu pracowników, zmieniających miejsce zatrudnienia ze względu na miejsca zamieszkania, kwalifikacji zawodowych, chęci poszukania nowej pracy, ukończenia nauki albo powrotu na rynek po urodzeniu lub wychowaniu dziecka.
2.    bezrobocie strukturalne -  wynika z rozbieżności pomiędzy podażą pracy i popytem na pracę. Głównym źródłem tego bezrobocia są zmiany w wielkości i strukturze zatrudnienia wynikające z innowacji w zakresie wytwarzanych wyrobów oraz stosowanych technologii.
Bezrobocie frykcyjne wraz z bezrobociem strukturalnym tworzy bezrobocie naturalne.
3.    bezrobocie cykliczne (koniunkturalne) – wywołane jest niedostatecznym popytem na dobra i usługi w stosunku do istniejącego w gospodarce potencjału produkcyjnego. Zmniejszenie popytu prowadzi bowiem do ograniczenia produkcji, a tym samym do zmniejszenia zatrudnienia. Ten rodzaj bezrobocia zależy do przebiegu koniunktury gospodarczej.
4.    bezrobocie dowolne – tworzone jest przez osoby rezygnujące z pracy ze względu na zbyt niskie stawki płacowe lub z powodów osobistych.
5.    bezrobocie przymusowe – tworzą osoby skłonne do zatrudnienia po oferowanych na rynku pracy stawkach płacowych, lecz nadal pozostające bez pracy z powodu braku miejsc pracy na tym rynku.
     Losowe artykuły 

Charakterystyka kredytu bankowego
Kredyt oznacza stosunek ekonomiczny polegający na odstąpieniu prze jedną stronę na rzecz drugiej określonej wartości w pieniądzu lub w towarach


Współpraca turystyczna
Warunkiem sukcesu turystyki w Polsce jest niewątpliwie dynamiczny rozwój średnich hoteli jak i ogromnych sieci hotelowych czy też zrzeszeń hoteli z organizatorami turystyki, a więc biurami podróży.

    Artykuły


Inhalacje
Inhalacje - wziewania - aerosoloterapia - metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leku do układu oddechowego o różnym stopniu rozproszenia .Trendy 2010 – INTERTELECOM
IX edycja Kongresu INFOTELA odbywająca się w dniach 13 i 14 kwietnia w Łodzi na terenie MTŁ, stanowi doskonałe uzupełnienie merytoryczne tej gałęzi wiedzy.

    Regulamin          Kontakt        design:    Katalog Firm | Materiały edukacyjne | Prace naukowe   
                                                                                     ww6.    2008.  All rights reserved.